Předmět: Mezinárodní obchodní prostředí

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní obchodní prostředí
Kód předmětu KMG/MOPIM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Švarc Zbyněk, doc. JUDr. Ph.D.
  • Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
  • Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Teorie internacionalizace. 2. Internacionalizace produktu. 3. Internacionalizace inovací. 4. Specifika mezinárodního obchodu v jednotlivých sektorech (A, I, S). 5. Obchodní a investiční politika. 6. Internacionalizace lidských zdrojů - pohyb pracovní síly. 7. Právní aspekty mezinárodního obchodu - mezinárodní smlouvy a akty EU. 8. Regionalismus v mezinárodním obchodě. 9. Rozvojová pomoc v mezinárodním obchodě. 10. Aktuální vývoj zahraničního obchodu ČR. Semináře (témata): 1. Zadání případové studie, Internacionalizace produktu 2. Internacionalizace inovací. 3. - 4. Prezentace případových studií. 5 - 6. Exkurze do internacionalizovaného podniku

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má za úkol seznámit studenty s jednotlivými oblastmi a aspekty mezinárodního obchodu a jejich praktické aplikace na podnikatelské prostředí. Ve cvičení má předmět aplikovat znalosti z přednášek a vytvořit fiktivní podniky, jejichž obchodní operace by korespondovaly povaze a vzájemným obchodním vazbám mezi EU a třetími státy.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Prezentace týmové práce v rámci cvičení (30%), min. 20/30 bodů Zkouška: Písemný test z předepsaného rozsahu výuky (70%), min. 40/70 bodů
Doporučená literatura
  • Daniels, John D., Lee H. Radebaugh, Daniel Sullivan. International Business, Global Edition, 17th Ed.. New York, 2021. ISBN 978-12-924-0339-7.
  • Krugman, Paul. R, Maurice Obstfeld & Marc Melitz. International Economics: Theory and Policy, 11th Global Edition. New York, 2019. ISBN 978-12-922-1487-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr