Předmět: Metodika průvodcovské činnosti

« Zpět
Název předmětu Metodika průvodcovské činnosti
Kód předmětu KMG/MPCR
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Význam průvodcovské činnosti v cestovním ruchu, základní pojmy 2. Průvodcovská činnost v ČR, právní úprava 3. Průvodcovská činnost v mezinárodním kontextu, právní úprava v zemích EU, aspekty multikulturního prostředí současného světa 4. Základní typy průvodcovských služeb 5. Osobnost průvodce, společenský protokol průvodce 6. Spolupráce průvodce se skupinami návštěvníků (typologie návštěvníků) 7. Průvodcovská činnost při zájezdech, spolupráce průvodce s cestovní kanceláří, odměňování průvodců, cestovní náhrady. 8. Příprava průvodce na zájezd/pobyt, přidělení zájezdu, informační a komparativní informační minimum a jeho zpracování. 9. Chronologická příprava, topografická příprava, psychologická příprava. Verbální a neverbální komunikace. 10. Pracovní agenda průvodce (manipulace s doklady, penězi, povinnosti při různých typech služeb, vyhodnocení, vyúčtování) 11. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích, technických památkách a dalších zpřístupněných památkách 12. Kvalita služeb a spokojenost návštěvníků v kontextu průvodcovské činnosti 13. Informační a komunikační technologie v činnosti průvodce 14. Řešení modelových situací Semináře: Řešení praktických úloh tematicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášené látky.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Cílem předmětu je připravit studenty na praktickou průvodcovskou činnost a na jejich působení v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na cestovní kanceláře a objekty cestovního ruchu.

Předpoklady
Základy cestovního ruchu

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování dílčích případových studií, aktivní účast jako průvodce při exkurzích v terénu. Zkouška: ústní
Doporučená literatura
  • KUBŮ, N. a kol. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách. Praha, 2014. ISBN 978-80-7480-007-8.
  • ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu.. Praha: Idea Servis, 2009. ISBN 80-85970-30-9.
  • RUX, J. Metodika práce průvodce cestovního ruchu. Jiíhlava, 2015. ISBN 978-80-88064-16-9.
  • SEIFERTOVÁ, Věra. Průvodcovské činnosti. 1. vyd.. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4807-8.
  • WEILER, B. a R. BLACK. Tour Guiding Research: Insights, Issues and Implications. Bristol, 2014. ISBN 978-1845414689.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr