Předmět: Marketing

« Zpět
Název předmětu Marketing
Kód předmětu KMG/MRB
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do marketingu, význam marketingu, hlavní zásady a základní pojmy marketingu 2. Marketingový vývoj, úloha marketingu ve firmě. 3. Nástroje marketingového mixu, složky a jejich popis, výrobek. 4. Výrobek - životní cyklus výrobku, proces vývoje nového výrobku - jednotlivé etapy. 5. Cena - význam ceny v marketingu, cenové cíle, proces stanovení ceny, cenové metody. 6. Podstata distribuce, distribuční kanály pro spotřební a průmyslové výrobky. 7. Marketingová komunikace - její formy : reklama, podpora prodeje, public relations, přímý marketing, osobní prodej a nástroje využívané v jednotlivých formách 8. Strategické plánování, typy plánování, obsah marketingového plánu 9. Získávání informací pro marketingová rozhodnutí, zdroje sekundární a primární. 10.Pojem trh a jeho členění, segmentace trhu, výhody segmentace, podmínky segmentace, 11.Chování zákazníka, faktory ovlivňující zákazníka, rozhodovací proces zákazníka. 12. Marketingové prostředí a jeho vliv na činnost firmy, vlivy mikroprostředí, makroprostředí 13.Plánování marketingové strategie pro mezinárodní trhy 14.Marketing služeb, cestovního ruchu

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty s marketingovou filosofií.Podrobněji je seznámit s prvky marketingového mixu:s výrobkem, cenou, distribucí a propagací a činnostmi marketingového oddělení.
Orientace v marketingové problematice
Předpoklady
Základní ekonomické znalosti .

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Vyřešení samostatné práce na dané téma
Doporučená literatura
  • Dědková,J.,Honzáková,I.:. Základy marketingu. TU Liberec, 2006. ISBN 80-7372-130-9.
  • Horáková,I.:. Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha, 1992.
  • Kotler,P.:. Marketing management. Grada, Praha, 1998. ISBN 80-7169-600-5.
  • McCarthy,E.J.,Perreault,W.D. Basic Marketing, Richard D.Irwin,Inc.,1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní