Předmět: Management služeb v cestovním ruchu

« Zpět
Název předmětu Management služeb v cestovním ruchu
Kód předmětu KMG/MSCR
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vávrová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Specifika managementu a manažerských činností v cestovním ruchu. 2. Management ubytovacích zařízení - kategorizace a klasifikace zařízení 3. Management ubytovacích zařízení - ubytovací úsek, stravovací úsek 4. Management ubytovacích zařízení - obchodní, technický a personální úsek 5. Management gastronomických zařízení 6. Management provozu cestovních kanceláří a agentur 7. Management dopravních služeb 8. Management dalších služeb a subjektů v CR (zábavní parky, eventy, lyžařské areály, půjčovny..) 9. Specifika finančního managementu, revenue & yield management 10. Specifika managementu lidských zdrojů v CR 11. Společensky odpovědný CR v kontextu management služeb 12. Green management - environmentální přístup v řídících procesech 13. CRM a hodnota zákazníka v CR 14. Management kvality služeb v CR, spokojenost zákazníka Semináře: Řešení praktických úloh tematicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášené látky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu služeb poskytovaných v cestovním ruchu.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalost základní problematiky cestovního ruchu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace seminární práce. Zkouška: Písemná zkouška.
Doporučená literatura
  • KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management.. Praha:GRADA Publishing, 2011. ISBN 978-80247-3868-0.
  • PALATKOVÁ, M., MRÁČKOVÁ, E. a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-3751-5.
  • PŮLPÁNOVÁ, L. Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-013-2.
  • RYGLOVÁ, K., BURIAN, M. a VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3.
  • SCHOLZ, P. Ubytovací zařízení. Historie a současnost, provoz, management.. Praha, 2021. ISBN 978-80-85970-96-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr