Předmět: Mezinárodní cestovní ruch

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní cestovní ruch
Kód předmětu KMG/MZCR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývoj mezinárodního cestovního ruchu po současnost, jeho postavení a význam ve světové ekonomice. 2. Faktory rozvoje mezinárodního cestovního ruchu, nové trendy v rozvoji. 3. Statistický monitoring mezinárodního cestovního ruchu, satelitní účet, mezinárodní statistiky. 4. Regionální rozložení mezinárodního cestovního ruchu, hlavní světové trhy. 5. Mezinárodní organizace cestovního ruchu. 6. Privátní subjekty mezinárodního cestovního ruchu. 7. Kulturní dědictví v mezinárodním cestovním ruchu, mezinárodní ochrana kulturního dědictví, památky zapsané na seznamu UNESCO, příklady z jednotlivých destinací včetně České republiky. 8. Doprava a její význam v mezinárodním cestovním ruchu, vývoj, moderní trendy, prognóza rozvoje. 9. Udržitelnost v mezinárodním cestovním ruchu, pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu. 10. Konkurenceschopnost a možnosti jejího měření v mezinárodním cestovním ruchu. 11. Postavení rozvojových zemí v mezinárodním cestovním ruchu, jejich specifika, možnosti zapojení. 12. Cestovní ruch v evropském prostoru, institucionální zajištění, legislativní úprava. 13. Postavení České republiky v mezinárodním cestovním ruchu, vnímání destinace Česká republika v zahraničí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 32 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodního cestovního ruchu s ohledem na jeho rozvoj a multiplikační efekty v kontextu mezinárodních ekonomických vztahů. Studenti získají znalosti související s regionalizací mezinárodního cestovního ruchu, s jeho institucionálním zajištěním a dále s vybranými specifiky v mezinárodním kontextu (kulturní dědictví, udržitelnost, konkurenceschopnost).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Absolvování předmětu "Základy cestovního ruchu".

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace skupinové práce

Zápočet: semestrální práce (odevzdání v písemné podobě a její prezentace), aktivní účast na cvičeních, max. 2 absence. Zkouška: písemný test, min. 60 % bodů
Doporučená literatura
  • COLES, T., HALL, C. International Business and Tourism: Global Issues, Contemporary Interactions.. Oxon: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-42431-8.
  • PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch.. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3750-8.
  • UNESCO. The World´s Heritage.. Londýn: Collins, 2012. ISBN 978-0007435616.
  • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M. Cestovní ruch. Výkladový slovník. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-880-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní