Předmět: Řízená praxe

« Zpět
Název předmětu Řízená praxe
Kód předmětu KMG/PCR
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 12
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.
  • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Struktura závěrečné zprávy: a) Úvodní strana. b) Charakteristika podniku, firmy, organizace, instituce. c) Popis oddělení z hlediska jeho činností a funkce v rámci organizační struktury. d) Popis vlastních vykonávaných činností. e) Analýza a zhodnocení silných a slabých stránek, poznatků, vlastních aktivit. f) Závěr a vyhodnocení pro vlastní studium z hlediska specifik daného studijního programu.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Individuální konzultace
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 230 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Řízená praxe musí být vykonána v libovolné technickohospodářské aktivitě v souladu s profilem studijního programu a ve vazbě na zvolenou specializaci, na území České republiky nebo v zahraničí. Student si může vyjednat praxi sám včetně návrhu garanta praxe z dané instituce, nebo může využít možnost absolvovat řízenou praxi v organizaci, se kterou má fakulta uzavřenou partnerskou smlouvu, a to v průběhu 4. semestru studia. Následně si zajistí vyhotovení dohody o zabezpečení řízené praxe (mezi fakultou a příslušnou firmou). Organizace řízené praxe se řídí směrnicí děkana. Na základě realizace praxe studenti vypracují závěrečnou zprávu a dodají potvrzení o absolvování praxe.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Prerekvizity: Nauka o podniku, Úvod do managementu, Základy práva I a II

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Zápočet: Vypracování zprávy z praxe a potvrzení o jejím úspěšném absolvování od instituce, se kterou byla řízená praxe smluvně zajištěna.
Doporučená literatura
  • Zákoník práce.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr