Předmět: Podnikatelská etika v Evropském kontextu

« Zpět
Název předmětu Podnikatelská etika v Evropském kontextu
Kód předmětu KMG/PEE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vávrová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Úvod, vymezení pojmů etika a morálka, základní etické kategorie a pojmy. 2.Vývoj etického myšlení, etické teorie. 3.Podnikatelská etika. 4.Etické myšlení, modely etického rozhodování. 5.Společenská zodpovědnost podnikání. 6.Etika a podniková kultura. 7.Etický kodex. Semináře (témata): 1.Úvod, podmínky pro získání zápočtu a ke zkoušce, potřeba etiky v praxi. 2.Osvojení si významu základních etických kategorií a pojmů. 3.Etické teorie - základní myšlenky a učení. 4.Případové studie - řešení etických problémů. 5.Příklady společenské odpovědnosti firem v praxi. 6.Etické kodexy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poukázat na význam etiky pro management a podnikání, seznámit studenty s historií a obsahem podnikatelské etiky, seznámit je se základními pojmy, historií etiky a teoriemi, stimulovat studenty k uvažování o etických problémech, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti pro rozhodování a řešení problémů vzhledem k etickým kritériím a přispět k formování etických hodnot jednotlivce.
Po absolvování předmětu studenti: - pochopí vztah mezi etikou a ekonomickými, politickými a společenskými situacemi - pochopí podnikatelskou etiku v kontextu s personálním managementem, financemi, marketingem a dalšími manažerskými oblastmi - rozvinou sociální dovednosti, které podpoří etické chování - získají poznatky, dovednosti a analytické techniky pro rozhodování a řešení problémů v souladu s etickými principy - získají povědomí o metodách a postupech pro udržení etických standardů v praxi.
Předpoklady
Studium v oblasti ekonomie,podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Podmínkou pro získání zápočtu je vypracování semestrální práce, ve které student na základě zadání prokáže osvojení si požadovaného učiva a schopnost aplikace získaných poznatků na praktických příkladech. Zadání semestrální práce může být individuální nebo skupinové. Zkouška: kombinovaná (písemná a ústní část) Hodnocení: Získané vědomosti a poznatky budou hodnoceny zpracováním semestrální práce ve skupině na dané téma, která bude prezentována na cvičeních. Hodnocení: 10 bodů (min. 6 bodů) Zkouška: kombinovaná (písemná a ústní část) zahrnuje všechny probírané oblasti. Hodnocení: 20 bodů (min. 13 bodů) Minimální požadavky pro úspěšné absolvování předmětu zahrnující obě hodnocení: 66 % (20 bodů)
Doporučená literatura
 • DYTR, Z. et al. Manažerská etika v otázkách a odpovědích. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3344-6.
 • DYTRT, Z. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1589-9.
 • PUTNOVÁ, A. a P. SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.
 • REMIŠOVÁ, A., , A. LEŠÁKOVÁ, J. RUDY, R. SULÍKOVÁ, Z. KIRCHMAYER. Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-199-8.
 • ROLNÝ, I. a L. LACINA. Globalizace-etika-ekonomika.. Nakladatelství Jan Piskiewicz, 2004. ISBN 80-86768-04-X.
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5545-8.
 • STEINEROVÁ, M., A. VÁCLAVÍKOVÁ a R. MERVART. Společenská odpovědnost firem. Praha: TOP Partners, 2008.
 • STÝBLO, J. Management současný a budoucí. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-67-2.
 • VANĚK, J. Principy obecné, ekonomické a informační etiky. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. ISBN 80-86861-54-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní