Předmět: Spotřebitelské chování

« Zpět
Název předmětu Spotřebitelské chování
Kód předmětu KMG/SCH
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Osnova přednášek: 1. Termín spotřebitel, zákazník, přístupy ke spotřebnímu chování, vysvětlení základních pojmů. 2. Kulturní rámec spotřebního chování, projevy kultury, části kulturního prostředí. 3. Sociální chování, nejbližší okolí - rodina jako zdroj spotřebního chování, děti jako spotřebitelé. 4. Rozhodovací proces zákazníka. 5. Spotřebitelská segmentace, typizace skupin zákazníků. 6. Systém ochrany spotřebitele v Evropské unii, ochrana spotřebitele v ČR. 7. Psychika a spotřební chování. 8. Analýza problematiky nákupu a prodeje z hlediska spotřebitelů. 9. Podstata CRM, CRM a úloha zákazníka. Nástroje CRM a zákaznická politika. 10. Vliv Internetu na chování spotřebitele - elektronické nakupování. Osnova cvičení: 1. Úvodní cvičení, zadání semestrální práce - zjišťování profilu spotřebitele, zadání podmínek pro splnění zápočtu. 2. Trh EU - kulturní odlišnosti v jednotlivých zemích, příklady. 3. Řešení případové studie. 4. Netradiční životní cyklus rodiny, chování rodiny. 5. Prezentace zadaných úkolů a otázek. 6. Prodejna a poskytování služeb zákazníkům. 7. Právní ochrana v ČR - řešení reklamací. 8. Tvorba a rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky. 9. Prezentace semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na poznávání zákazníků - spotřebitelů a na identifikaci kulturních, sociálních a psychologických faktorů, působících na jejich rozhodovací proces.
Orientace v oblasti spotřebitelského chování.
Předpoklady
marketingové znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Vypracování a úspěšné obhájení semestrální práce. Zkouška:písemná
Doporučená literatura
 • Dědková,J. Spotřebitelské chování pro kombinované studium. Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-713-0.
 • Koudelka J. Spotřebitelé a marketing. C.H. Beck, 2018. ISBN 807400693X.
 • Sachs, J. Customer Loyalty. 2015. ISBN 978-1-628650-02-0.
 • Solomon, M.R. Consumer Behavior: Buying,Having and Being. Essex, 2014. ISBN 978-0133450897.
 • Vysekalová,J. Emoce v marketingu- jak oslovit zákazníka. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-4843-6.
 • Vysekalová,J.et al. Chování zákazníka.Jak odkrýt tajemství černé skříňky. Praha, 2011. ISBN 978-80-147-3528-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr