Předmět: Strategický marketing

« Zpět
Název předmětu Strategický marketing
Kód předmětu KMG/STMG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Základní pojmy, vývoj strategického marketingu, strategický řídící proces. 2.Marketingové cíle, marketingové plánování. 3.Strategická analýza, interpretace shromážděných dat. 4.Marketingové plánování. 5.Systematizace strategií. 6.Konkurenční strategie. 7.Marketingové strategie - výrobku, služby, nabídky. 8.Cenové strategie. 9.Distribuční strategie. 10.Komunikační strategie. 11.Strategie a specifika různých typů trhů. 12.Vyhodnocení strategií. 13.Implementace strategie. 14.Strategická kontrola. V rámci cvičení se řeší případové studie a studenti připravují a rozebírají marketingové plány podniků. 1.Charakteristika průmyslových trhů. 2.Principy plánování. 3.Marketingové plánování - případová studie. 4.Růstové strategie - případová studie. 5.Objem a velikost trhu. 6.Konkurenční strategie - případové studie. 7.Porterův model pěti konkurenčních sil. 8.Distribuční analýzy - příklady. 9.Problematika výběru a hodnocení dodavatelů. 10.Obhajoby semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty řešit problematiku sestavení marketingových plánů. Jednotlivé plánovací kroky jsou probírány od vstupní analýzy, přes typy strategií až po implementaci a kontrolu.
Orientace v oblasti stanovení marketingových strategií.
Předpoklady
Marketing

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

aktivní řešení případových studií, obhajoba semestrálních prací zkouška:písemná
Doporučená literatura
 • Assael H,:. Marketing- Principles & Strategy, The Dryden Press 1993.
 • Dědková, J. Strategický marketing pro kombinované studium. Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-353-9.
 • Horáková,H.:. Strategický marketing. Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-996-9.
 • Jakubíková,D. Strategický marketing. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.
 • McDonald M a H.Wilson. Marketingový plán. Brno, 2012. ISBN 978-80-265-0014-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní