Předmět: Kovové a dřevěné konstrukce 2

« Zpět
Název předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 2
Kód předmětu KNK/KK2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Macho Martin, Ing. Ph.D.
 • Bureš Vladislav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Ocelové konstrukce - halové stavby 2. Ocelové konstrukce - haly velkých rozpětí 3. Ocelové konstrukce - patrové budovy 4. Ocelové konstrukce - vysoké budovy 5. Ocelové konstrukce - ocelové a ocelobetonové mosty, lávky 6. Ocelové konstrukce - průmyslové a architektonické konstrukce 7. Dřevěné konstrukce - úvod, historie dřevěných konstrukcí, vlastnosti dřeva, dřevo a výrobky na bázi dřeva 8. Dřevěné konstrukce - zásady navrhování dřevěných konstrukcí, mezní stavy, základní způsoby namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) 9. Dřevěné konstrukce - spoje dřevěných konstrukcí, ochrana proti znehodnocení a požáru 10. Dřevěné konstrukce - rovinné a prostorové dřevěné konstrukce, patrové budovy, haly 11. Dřevěné konstrukce - historie, krovy, stropy, zesilování 12. Dřevěné konstrukce - mosty, lávky a architektonické konstrukce. Cvičení: První polovina semestru je věnována zjednodušenému návrhu nosné konstrukce ocelové jednolodní haly s příhradovým vazníkem. Jedná se o komplexnější úlohu navazující na úlohy z předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 1, které se soustředily na návrh a posouzení jednotlivých konstrukčních prvků. Studenti se setkají s rozborem zatížení, zjednodušeným návrhem střešního pláště a tenkostěnné vaznice haly. Následuje tvorba zjednodušeného numerického module příčné vazby haly ve výpočetním programu a návrh a posouzení prutů příhradového vazníku a sloupu haly. Úloha je zakončena zpracováním základní výkresové dokumentace navržené konstrukce. Ve druhé polovině semestru jsou studenti podrobněji seznámeni s postupy návrhu a posouzení základních nosných prvků ze dřeva. V rámci domácích úkolů si studenti vyzkoušejí návrh a posouzení stropního nosníku z rostlého či lepeného dřeva a dále návrh a posouzení dřevěného sloupu. Konstrukční prvky jsou posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět v první části prohlubuje znalosti získané v předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 1. Předmět se zabývá komplexním řešením ocelových vícepatrových skeletů budov a ocelových jednopodlažních hal. V rámci výuky je dále probírána následující problematika: Zvláštnosti při návrhu vysokých budov, včetně účinků zemětřesení. Zastřešení hal velkých rozpětí, velkorozponové konstrukce - stadiony, hangáry atd., předpjaté konstrukce lanové, konstrukce pneumatické, skořepiny. Ocelové a ocelobetonové mosty a lávky, zatížení mostů a lávek a specifika jejich návrhu. Zásady návrhu stožárů, věží, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží. Ukázky realizovaných staveb z oceli. Doplňkové konstrukce, zejména fasády, zasklení a tepelná izolace obvodového pláště. Ve druhé části se předmět zaměřuje na dřevěné konstrukce. Historie využití dřeva a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi. Základní nosné systémy, patrové budovy a haly. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Dřevěné krovy, jejich historický vývoj, navrhování krovů a jejich úpravy. Dřevěné mosty, lávky, rozhledny a architektonické konstrukce. Ukázky realizovaných staveb ze dřeva.
Student si prohloubí znalosti o ocelových konstrukcích, zejména v oblasti patrových budov a halových staveb. Student dále získá přehled o vlastnostech, výhodách a možnostech využití dřeva pro stavební konstrukce. Dále si osvojí základní zásady a principy navrhování dřevěných konstrukcí a je schopen provést základní návrh dřevěných konstrukčních prvků.
Předpoklady
Vstupní znalosti: základy statiky v rozsahu výuky ve 2. ročníku

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Vstupní znalosti: základy statiky v rozsahu výuky ve 2. ročníku Zápočet: - účast na přednáškách a cvičeních alespoň 75 % - vypracování domácích úkolů zaměřených na návrh a posouzení základních nosných prvků ocelové jednolodní haly s příhradovým vazníkem a dále na návrh a posouzení základních nosných prvků ze dřeva Zkouška: písemná v rozsahu daném přednáškami
Doporučená literatura
 • Eliášová, M., Sokol, Z. Ocelové konstrukce 1. Příklady. ČVUT, Praha, 2014.
 • Faltus, F. Prvky ocelových konstrukcí, Ocelové konstrukce pozemních staveb, Mosty trámové a obloukové, Mosty visuté a zavěšené. SNTL Praha, 1963.
 • Kohout, J., Tobek, A. Tesařství. Grada Publishing Praha, 1966.
 • Kolektiv autorů ČVUT. Zásady navrhování podle Eurokódu 3. ČVUT Praha, 1994.
 • Kuklík, P. Příručka 1 (HANDBOOK 1). Dřevěné konstrukce. 2008.
 • Kuklík, P. Příručka 2 (HANDBOOK 2). Navrhování dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5. 2008.
 • Kuklík, P., Studnička, J. Dřevěné a kovové konstrukce. Informatorium Praha, 2006.
 • Macho, M. Podklady ke cvičení z předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 2.
 • Macho, M. Přednášky k předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 2.
 • Rotter, T., Studnička, J. Ocelové konstrukce 30. Ocelové mosty. ČVUT, Praha, 2001.
 • Skrbek, A. Dřevěné konstrukce krovů velkých rozpětí. B. Pyšvejc Praha, 1948.
 • Sokol, Z., Wald, F. Ocelové konstrukce. Tabulky. ČVUT, Praha, 2016.
 • Studnička, J., Holický, M., Marková, J. Ocelové konstrukce 2. Zatížení. ČVUT, Praha, 2015.
 • Studnička, J. Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce. ČVUT, Praha, 2017.
 • Studnička, J. Ocelobetonové spřažené konstrukce. ČVUT, Praha, 2009.
 • Studnička, J. Ocelové konstrukce. Normy. ČVUT, Praha, 2016.
 • Štefko, J., Reinprecht, L. Dřevěné stavby. JAGA Bratislava, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní