Předmět: Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrství

« Zpět
Název předmětu Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrství
Kód předmětu KNT/VMT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Horáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
  • Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D.
  • Klíčová Markéta, Ing.
  • Erben Jakub, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do tkáňového inženýrství - principy, historie 2. Požadavky na materiály pro tkáňové inženýrství, možnosti sterilizace 3. Přírodní materiály pro výrobu tkáňových nosičů 4. Syntetické materiály pro výrobu tkáňových nosičů 5. Technologie přípravy tkáňových nosičů 6. Charakterizace biomateriálů I 7. Charakterizace biomateriálů II 8. Modifikace povrchu tkáňových nosičů 9. Drug delivery systems 10. Příprava kompozitních materiálů pro vybrané aplikace Cvičení Během cvičení si studenti připraví tkáňové nosiče s využitím nejrůznějších technologií (elektrostatické, odstředivé zvlákňování, metoda odpařování rozpouštědla, metoda vymývání částic). Tyto materiály pak budou vhodnými metodami charakterizovat (makroskopické a mikroskopické hodnocení, obrazová analýza, povrchové vlastnosti, mechanické vlastnosti) a navrhovat jejich použití pro konkrétní aplikace tkáňového inženýrství. 1. Příprava nanovlákenných tkáňových nosičů - elektrostatické zvlákňování planárních vzorků 2. Příprava nanovlákenných tkáňových nosičů - elektrostatické zvlákňování tubulárních vzorků 3. Příprava nanovlákenných tkáňových nosičů - odstředivé zvlákňování 4. Příprava polymerních folií technologií solvent casting + particle leaching 5. Drug delivery systems, měření obsahu aktivní látky 6. Hodnocení morfologie biomateriálů 7. Hodnocení povrchových vlastností materiálů 8. Měření adheze biomateriálů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Laboratorní praktika, E-learning
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia s konceptem tkáňového inženýrství. Jde o multidisciplinární obor, který vyžaduje znalosti materiálové a biologické pro porozumění interakcí mezi tkáňovými nosiči a buňkami/tkáněmi organismů. Studenti se seznámí s biomateriály, které jsou v tomto oboru využívané. Dále budou vysvětleny technologie, které se používají pro výrobu tkáňových nosičů. V neposlední řadě se výuka bude zabývat charakterizací těchto materiálů ve vztahu k jejich aplikaci.
Student si osvojí znalosti z předmětu.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test

Požadavky na studenta Zápočet: absolvování seminářů-cvičení, vypracování všech protokolů ohodnocených známkou nejvýše dobře. Zkouška: písemná a ústní Předpokládá se, že student předmětu absolvoval úvodní vysokoškolské kurzy matematiky, fyziky a chemie bakalářského stupně.
Doporučená literatura
  • Gary E. Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering, Marcel Dekker, New York, 2004.
  • Lanza R.P., Langer R., Vacanti J. Principles of tissue engineering, Second edition, Academic Press, 1997.
  • Peter X. Ma. Scaffolds in Tissue Engineering, Taylor and Francis, New York, 2006.
  • RATNER, Buddy. Biomaterials Science. 3rd Edition.. Academic Press,, 2013. ISBN 978-0-12-374626-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní