Předmět: Aktuální právní problematika

« Zpět
Název předmětu Aktuální právní problematika
Kód předmětu KPE/APR
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Ústavní právo. Ústava ČR. Základní práva a svobody. Evropská unie. 2. Občanské právo. Právní skutečnosti. Fyzické a právnické osoby. 3. Věcná práva. Závazkové právo. 4. Obchodní právo. Podnikání. Podnikatel. 5. Obchodní závazky. Obchodní společnosti a družstvo. 6. Pracovní právo. Subjekty. Pracovněprávní vztahy. 7. Pracovní doba. Odměňování zaměstnanců. Odpovědnost za škodu. 8. Rodinné právo. Manželství. Určení rodičovství. Vztahy rodičů a dětí. Vyživovací povinnost. Náhradní rodinná péče. 9. Občanské právo procesní. Subjekty. Druhy civilního řízení. 10. Dokazování. Rozhodnutí a opravné prostředky. 11. Správní právo. Veřejná správa. 12. Živnostenská správa. Správní řízení. Správní právo trestní. 13. Právo sociálního zabezpečení. Sociální pojištění. Zdravotní pojištění. Státní sociální podpora. Sociální pomoc. 14. Trestní právo. Základní zásady. Trestní odpovědnost. Sankce. Trestné činy. Trestní řízení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 13.5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se změnami a vývojem v legislativě.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Pro presenční i kombinované studium platí, že kurz je ukončený písemným testem. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Studenti kombinovaného studia Studenti kombinovaného studia Kombinované studium není forma výuky bez docházky studenta. Student má povinnost se účastnit alespoň 50% účasti na výuce ( jeden z termínů pro výuku kombinovaného studia). V případě nesplnění požadavku, student požádá přednášejícího o zadání tématu pro vypracování seminární práce, a to bezprostředně po skončení 2. termínu stanoveného pro výuku v kombinovné formě studia. Bez splnění požadavku není možné se přihlásit na zkoušku.
Doporučená literatura
 • Bulletin advokacie. Česká advokátní komora.
 • Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.
 • Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck.
 • Trestní zákoník, Správní řád a jiné prameny dostupné například z Portálu veřejné správy ČR.
 • ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023. Sagit, a. s, 2022. ISBN 978-80-7488-55-6.
 • ÚZ č. 1573 - Zákoník práce. Sagit, a. s, 2023. ISBN 978-80-7488-615-7.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • HŮRKA, P. et al. Pracovní právo v bodech s příklady - 6. vydání. 2022. ISBN 978-80-7552-637-3.
 • JANKŮ, M., et al. Nové občanské právo v kostce - stručný úvod. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 978-807400516-9.
 • Koldínská K., Tröster P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7. podstatně přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.
 • Králíčková, Z., Hrušáková, M.,Westphalová,L., a kol. Rodinné právo. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-877-.
 • MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Introduction to Law for Business. Ostrava: Key Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-137-5.
 • Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., JUDr. Věra Bognárová. Novela zákoníku práce 2023/2024. Verlag Dashöfer, nakladatelství, 2023. ISBN 978-80-7635-130-1.
 • Ondrejová Dana a kolektiv. Nástin obchodního práva.Bakalářský studijní program. Masarykova univerzita Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7417-0.
 • SCHELLE, K., J. TOMANCOVÁ a A. SCHELLEOVÁ. Správní právo. Boskovice: ALBERT, 2009. ISBN 978-80-7326-161-0.
 • Štengová, V.; Lang, R., et al. Základy obchodního práva 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Leges, s. r. o., 2019. ISBN 978-80-7502-314-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr