Předmět: Bakalářská práce II

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce II
Kód předmětu KPE/BP2PE
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Michalová Tereza, Ing.
 • Kašparová Petra, Ing.
 • Linhart Ondřej, Ing.
 • Skrbková Denisa, Ing. Bc. BA(Hons)
 • Mazurchenko Anastasiia, Mgr.
 • Míková Ladislava, Ing.
 • Valentová Eliška, Ing. Ph.D.
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Horčičková Zuzana, Ing. Ph.D.
 • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
 • Suková Lenka, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Šírová Eva, Ing. Ph.D.
 • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
 • Švermová Pavla, Ing. Ph.D.
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Zásady psaní odborného textu. 2. Metodické vedení studenta při zpracování bakalářské práce. 3. Citační etika. 4. Příprava obhajoby a prezentace bakalářské práce. 5. Odevzdání bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Vypracování kvalifikační práce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Při individuálních konzultacích s vedoucími prací si studenti ověřují správný postup při zpracování závěrečné práce tak, aby při jejím zpracování byly využity nejnovější odborné poznatky. Práce musí odpovídat předepsaným normám a splňovat formální náležitosti. Studenti se zároveň připravují na obhajobu bakalářské práce (prezentace práce v rámci katedry).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Vytvoření bakalářské práce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou. Písemný návrh jedné třetiny bakalářské práce včetně návrhu power pointové presentace. Vše veřejně obhájit. Zápočet.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut. 1995..
 • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996..
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut. 2000..
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut. 1997..
 • Databáze univerzitní knihovny..
 • SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2017. Závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Liberec: Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017..
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr