Předmět: Diplomová práce I

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce I
Kód předmětu KPE/D1MO
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mazurchenko Anastasiia, Mgr. Ph.D.
 • Horčičková Zuzana, Ing. Ph.D.
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
 • Suková Lenka, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Valentová Eliška, Ing. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
 • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
 • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Šírová Eva, Ing. Ph.D.
 • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
 • Švermová Pavla, Ing. Ph.D.
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Koncipování zadání - hlavní náplň diplomové práce 2. Vztah vedoucího diplomové práce, konzultanta diplomové práce a studenta 3. Návrh hlavních částí diplomové práce 4. Metody zpracování diplomové práce

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Vypracování seminární práce v magisterkém studijním programu - 138 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty, jak správně postupovat při řešení diplomové práce v rámci studijního programu. Diplomant diskutuje řešené téma s vedoucím práce a konzultantem, je systematicky veden ke správnému řešení zadaného tématu diplomové práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Tvorba diplomové práce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní spolupráce s odbornou katedrou a konzultantem. Písemný návrh jedné třetiny diplomové práce včetně návrhu PowerPointové prezentace. Veřejná obhajoba osnovy diplomové práce (prezentace práce v rámci katedry).
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut, 1996.
 • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • ČSN ISO 7144. Dokumentace - formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.
 • Databáze univerzitní knihovny.
 • BUI, Y. How to Write a Master's Thesis. Thousand Oaks, 2009. ISBN 978-1412957106.
 • SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2017. Závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Liberec: Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017.
 • SYNEK, M., H. SEDLÁČKOVÁ a H. VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr