Předmět: Disertační práce

« Zpět
Název předmětu Disertační práce
Kód předmětu KPE/DDP-D
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
  • Kraft Jiří, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Disertační práce obsahuje zejména tyto části: přehled o současném stavu problematiky s odkazy na použité prameny, cíle práce, popis vlastního řešení, původní výsledky a jejich uplatnění v publikacích a projektech, zhodnocení výsledků pro vědní obor a praxi, doporučení na pokračování práce v daném tématu a oboru, seznam publikovaných prací studenta a jejich případné citace, seznam použité literatury, prohlášení o duševním vlastnictví a anotace zpravidla v anglickém a některém dalším jazyce.

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zkoušku - 200 hodin za semestr
Výstupy z učení
Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práci zpracovává student pod vedením školitele. Téma disertační práce schvaluje příslušná oborová rada doktorského studijního programu.
Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práci zpracovává student pod vedením školitele. Téma disertační práce schvaluje příslušná oborová rada doktorského studijního programu. Tvorba dizertační práce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké práce studenta nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv..
  • ČSN ISO 690. Bibliografické citace, obsah, forma a struktura..
  • ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části..
  • ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr