Předmět: Ekonomika a řízení

« Zpět
Název předmětu Ekonomika a řízení
Kód předmětu KPE/EKR
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Podnik - členění podniku, úloha státu. 2. Založení podniku, právní formy podnikání. 3. Organizace podniku. 4. Majetková a kapitálová výstavba podniku, odpisy, rozvaha. 5. Výnosy, náklady, hosp. výsledky, nákladové funkce, klasifikace nákladů, variabilní a fixní náklady,kalkulace, zisk. 6. Fin. řízení podniku, druhy a způsoby financování podniku. Cash flow. Fin. analýza. 7. Ceny, cíle, cenová politika podniku. 8. Marketing. Marketing. mix. Teorie inovací. Zásobování. Prodej, distribuční cesty. 9. Investiční činnost podniku, financování a plánování investic, hodnocení efektivnosti investic statickými a dynamickými metodami investic, investiční rizika, portfólio. 10.Strategie podniku, základní pojmy. Vrcholné, taktické a operativní řízení podniku. 11.Personální práce v podniku, obsah a cíle. Motivace a odměňování. 12.Sdružování podniků, koncentrace, fúze. 13.Krizový vývoj v podniku. Likvidace podniku, úpadek, konkurz. 14.Analýza činnosti podniku, výběr ukazatelů a tvorba ukazatelových soustav, mezipodnikové srovnávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení se základními pojmy v oblasti ekonomiky, řízení a organizace podniků, vstupy, výstupy, náklady, hospodářským výsledkem, cenami. Dále pak se základy finančního a investičního managementu. Téma sanace a zániku společnosti bude rovněž zmíněno.
Studenti získají znalosti v v oblasti podnikové ekonomiky a managementu.
Předpoklady
Základní povědomí o makroekonomických a mikroekonomických pojmech na středoškolské úrovni.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

zápočet: semestrální práce písemná zkouška
Doporučená literatura
  • DUCHOŇ, B. Inženýrská ekonomika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007.. ISBN 978-80-7179-763-0.
  • SYNEK, M. aj. Manažerská ekonomika. 5. vyd.. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-247-3494-1.
  • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ, aj. Podniková ekonomika. 5. vyd.. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • ŽIŽKA, M., MARŠÍKOVÁ, K. Ekonomika a řízení podniku: pro kombinovanou formu studia. Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-667-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní