Předmět: Environmentální management

« Zpět
Název předmětu Environmentální management
Kód předmětu KPE/EM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
 • Míková Ladislava, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Základní pojmy a vztahy v ekologii. Environmentalistika. Vývoj vztahu člověka k životnímu prostředí v jednotlivých obdobích. Konflikt člověka se životním prostředím - globální problémy životního prostředí. 2. Přirozené složky životního prostředí a jejich ochrana. Globální rizika spojená s poškozováním životního prostředí. Vývoj v České republice, aktuální statistiky a mezinárodní srovnání. 3. Odpadové hospodářství. Strategie nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, třídění a recyklace, možnosti odstraňování odpadů. Trendy do budoucna. Aktuální situace v České republice a v zahraničí. 4. Udržitelný rozvoj. Ekonomická, ekologická a sociální dimenze koncepce udržitelného rozvoje. Strategie udržitelného rozvoje České republiky. 5. Měření udržitelnosti. Kvalita lidského života - lidský blahobyt. Koncepce ekosystémových služeb. Indikátory udržitelného rozvoje - HDP, uhlíková stopa, ekologická stopa. 6. Politika ochrany životního prostředí v EU. Základní principy. Hlavní instituce. 7. Akční plán pro životní prostředí. Státní politika životního prostředí ČR - prioritní oblasti, nástroje realizace, indikátory. 8. Normativní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. 9. Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Čistší produkce. Metoda LCA - Life Cycle Assessment - Posuzování životního cyklu. 10. Ekoznačení, ekologicky šetrné výrobky a služby. Environmentální značení a prohlášení. Společenská odpovědnost firem. Environmentální účetnictví. Dobrovolné environmentální dohody. 11. Zelená ekonomika. Podniková ochrana životního prostředí. Environmentální manažerské systémy. Program EMAS. 12. ČSN ISO 14001. Vliv podnikové sféry na budoucí vývoj životního prostředí. 13. - 14. Aktuální otázky ochrany životního prostředí v kontextu České republiky a EU a vyhlídky do budoucnosti. Semináře: 1. Konflikt člověka se životním prostředím - globální problémy životního prostředí. 2. Ekologicky šetrný život - moderní trendy. 3. Obaly a odpadové hospodářství. 4. Ekologická stopa. 5. Ekoznačení, ekologicky šetrné výrobky a služby. 6. - 7. Prezentace semestrálních projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Kontaktní výuka - 35 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 7 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s hlavními teoretickými a praktickými poznatky politiky životního prostředí.
Studující získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem, tj. studující porozumí principu udržitelného rozvoje, a to principu odpovědnosti vůči budoucím generacím, který by podniky při svém rozvoji měly vždy zohlednit.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Podmínkou pro absolvování je zpracování a obhajoba semestrálního projektu na zadané téma a složení písemné zkoušky. Součástí kurzu jsou odborné exkurze a přednášky odborníků z praxe (účast na nich je povinná, pokud není stanoveno jinak).
Doporučená literatura
 • ČSN EN ISO 14001:2016. Systémy environmentálního managementu - požadavky s návodem pro použití. Praha: Český normalizační institut, 2016.
 • BARANOVA, P., E. CONWAY, N. LYNCH a F. PATERSON, ed. The Low Carbon Economy. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-56752-5.
 • BRADY, J., A. EBBAGE and R. LUNN. Environmental Management in Organizations: The IEMA Handbook. 2nd ed.. London: Earthscan, 2010. ISBN 978-1849710626.
 • CAMILLERI, M. A. Corporate Sustainability, Social Responsibility and Environmental Management. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-46848-8.
 • DOBEŠ, V. Manuál udržitelné spotřeby a výroby. Výběr nástrojů vedoucích ke zvyšování hodnoty podniku s efekty pro společnost a pro životní prostředí. Praha: Cenia, 2008. ISBN 978-80-85087-64-2.
 • FILDÁN, Z. Povinnosti firem v podnikové ekologii. Uprav. a rozšíř. vyd.. Tachov: EnviGroup, 2021. ISBN 978-80-904215-5-4.
 • JAMES, L. Sustainability Footprints in SMEs. Hoboken, NJ: John Wiley, 2014. ISBN 9781118779477.
 • MOLDAN, B. Podmaněná planeta. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-802-4629-995.
 • NOVÁČEK, P. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-802-4427-959.
 • RITSCHELOVÁ, I. aj. Politika životního prostředí: vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-779-6.
 • SLAVÍKOVÁ, L., E. VEJCHODSKÁ a J. SLAVÍK. Ekonomie životního prostředí: teorie a politika. Praha: Alfa nakladatelství, 2012. ISBN 978-808-7197-455.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr