Předmět: Ekonomika a podnikání ve službách

« Zpět
Název předmětu Ekonomika a podnikání ve službách
Kód předmětu KPE/EPS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valentová Eliška, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Význam služeb v národním hospodářství, charakteristika služeb, základní typologie služeb. 2. Management procesu poskytování služeb. Integrované pojetí služeb. 3. Řízení vztahů se zákazníky ve službách. 4. Tvorba cen v sektoru služeb, distribuce služeb, marketingová komunikace ve službách. 5. Koncepce managementu jakosti ve službách. 6. Řízení lidských zdrojů ve službách. 7. Inovační procesy ve službách. 8. Operační management v organizacích služeb. 9. Charakteristika a specifika distribučních služeb. 10. Charakteristika a specifika síťových služeb. 11. Charakteristika a specifika finančních služeb. 12. Charakteristika a specifika podnikatelských služeb. 13. Charakteristika a specifika netržních služeb. Semináře: Semináře jsou věnovány praktickému procvičení přednášených témat, prezentaci a obhajobě zadaných a samostatně zpracovaných semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturálními změnami v národních hospodářstvích ve vyspělých zemích s důrazem na rostoucí význam služeb, dále pak se základní typologií služeb, s jejich specifiky a průřezově s jednotlivými odvětvími služeb. Předmět navazuje na poznatky získané studenty v předmětu Nauka o podniku a rozšiřuje je pro oblast služeb.
Studenti získají znalosti o jednotlivých odvětvích služeb, jejich specifikách a významu v národním hospodářství.
Předpoklady
Prerekvizita: Nauka o podniku

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace seminární práce. Zkouška: písemná zkouška, minimum pro splnění 60 %
Doporučená literatura
  • EISLER, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. 2. vyd.. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1416-1.
  • HESKOVÁ, M. Teorie, management a marketing služeb. 2. vyd.. České Budějovice: VŠERS, 2015. ISBN 978-80-87472-80-4.
  • STAŇKOVÁ, P., R.VORLOVÁ a I. VLČKOVÁ. Marketing obchodu a služeb. 2. vyd.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2010. ISBN 978-80-7318-927-3.
  • VAN LOOY, B., VAN DIERDONK, R. and GEMMEL, P. Services Management: An Integrated Approach. 2nd ed.. New Jersey: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-67353-X.
  • VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr