Předmět: Globální retailing v Evropě

« Zpět
Název předmětu Globální retailing v Evropě
Kód předmětu KPE/GRE*S
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Matějovská Petra, Ing. Ph.D., MBA
Obsah předmětu
Osnova: 1. Úvod do problematiky globálních obchodních vztahů 2. Typy obchodních aktivit MO, VO, kategorizace, e-tailing 3. Vývojové trendy retailingu EU, strategie 4. Retailing v Německu a Francii 5. Retailing ve Velké Británii, Nizozemí a Belgii 6. Retailing v Spanělsku, Itálii, Řecku a Portugalsku 7. Retailing v Rakousku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku 8. Retailing ve Finsku, Dánsku, Irsku a v Pobaltí 9. Retailing v České republice 10. Závěrečná plenární diskuze k probraným tématům

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými rysy retailingu. Zmíněn bude především význam a funkce obchodu; pojmy: velkoobchod, maloobchod, zprostředkovatel; současné obchodní trendy; retailing ve vybraných zemích EU a v ČR; apod.
Prezenční studium 100% účast na cvičení. Vypracování seminární práce v minimálním rozsahu 20 stran. Formální úprava musí odpovídat Směrnici č. 1/2019. na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Seminární práce musí být uznána a obhájena. Závěrečný test musí být splněn minimálně na 60 %. Kombinované studium účast nutná alespoň na jednom celém výukovém dni (50% docházka) a prezentaci daného tématu. Vypracování seminární práce v minimálním rozsahu 20 stran. Formální úprava musí odpovídat Směrnici č. 1/2019. na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Závěrečný test musí být splněn minimálně na 60 %.
Předpoklady
Absolvování předmětu nauka o podniku.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získání znalostí z obchodní problematiky v tuzemsku i v zahraničí. Prohloubení znalostí z oblasti logistiky, strategického managementu, inovačních aktivit podniku a financování činnosti v obchodě.
Doporučená literatura
  • CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Retail management. 1. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2007.. &, &. ISBN 978-80-7261-167-6.
  • COX, R. a P. BRITTAIN. Retailing: An introduction. 5th ed. London: Financial Times/ Prentice Hal, 2004. ISBN 978-0273678199.
  • LEVY, M. a B. WEITZ. Retailing Management. 9th ed. USA: McGraw-Hill/Irwin Publishing, 2013. ISBN 978-0078028991.
  • MULAČOVÁ V. a P. MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4780-4.
  • PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání - RETAIL MANAGEMENT. 2. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2002.. ISBN 80-7261-059-7.
  • ŠTRACH, P. Mezinárodní manamegent. Praha: Grada Publishing,, 2009. ISBN 978-80-247-2987-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní