Předmět: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování

« Zpět
Název předmětu Kvantitativní metody v manažerském rozhodování
Kód předmětu KPE/KM-D
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Nové trendy a aplikace kvantitativních metod v managementu. 2. Řízení komplexních dodavatelských řetězců a sítí. 3. Optimalizace zásob ve vícestupňovém dodavatelském řetězci. 4. Modelování okružních, distribučních a provozních problémů. 5. Modely analýzy obalu dat. Modifikace DEA modelů. 6. Simulační metody. Využití simulací v analýze podnikových procesů. 7. Teorie rozhodování. Modely rozhodovacích situací. 8. Lineární modely rozhodovacích situací. Celočíselné programování. 9. Metody rozhodovacích situací s více kritérii. Nelineární vztahy v rozhodovacích modelech. 10. Rozhodovací modely s náhodnými vstupy. Modely dynamických a konfliktních rozhodovacích situací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Kontaktní výuka - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 100 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oblasti kvantitativních metod, které studenti získali v předchozím magisterském studiu, zejména v oblasti řízení složitých dodavatelských řetězců a sítí, hodnocení efektivnosti produkčních jednotek, simulací podnikových procesů a rozhodovacích modelů.
Znalosti z oblasti kvantitativních metod
Předpoklady
Znalost kvantitativních metod na magisterské úrovni studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zpracování semestrální práce zaměřené na využití kvantitativních metod ve vazbě na téma disertační práce.
Doporučená literatura
 • AXSÄTER, S. Inventory Control. New York: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15729-0.
 • COOPER, W. W., L. M. SEIFORD a K. TONE. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software.. New York: Springer, 2007. ISBN 978-0-387-45281-4.
 • EISELT, H. A. a C.-L. SANDBLOM. Operations Research: A Model-Based Approach.. Berlin: Springer, 2012. ISBN 978-3-642-31053-9.
 • FÁBRY, J. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-066-9.
 • FIALA, P., et al. Operační výzkum - nové trendy. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-036-2.
 • GROS, I. Matematické modely pro manažerské rozhodování.. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-709-5.
 • CHRISTOU, I. T. Quantitative Methods in Supply Chain Management. Models and Algorithms. London: Springer Verlag, 2012. ISBN 978-0-85729-765-5.
 • JABLONSKÝ, J. a M. DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-49-5.
 • LANG, Ch. J. Production and Inventory Management with Substitutions. Berlin: Springer Verlag, 2010. ISBN 978-3-642-04246-1.
 • PELIKÁN, J. Diskrétní modely v operačním výzkumu. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 80-86419-17-7.
 • ZHU, J. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets. Cham: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-06646-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr