Předmět: Úvod do managementu

« Zpět
Název předmětu Úvod do managementu
Kód předmětu KPE/MAN
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
  • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Definice manažerské práce. Základy manažerského myšlení a praxe. 2. Organizační prostředí. 3. Cíle managementu. 4. Strategické plánování. Plánování v akci. 5. Manažerské rozhodování. 6. Dimenze organizace a její utváření. 7. Lidské zdroje. 8. Komunikace. 9. Motivace. 10. Vedení, koučování, vytváření skupin. Chaosmanagement 11. Základní prvky kontroly. Behaviorální aspekty kontroly. 12. Informační systémy pro management (MIS). 13. Řízení a kontrola produkce. 14. Adaptivní organizace a manažer, změny.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Kontaktní výuka - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty s manažerskými aktivitami a jejich praktickým odrazem v organizacích, naučit studenty analyzovat procesy v organizacích probíhající a probrat vše relevantní pro jejich práci v pracovních týmech, seznámit studenty s technikami a procedurami používanými manažery v moderních organizacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Znalosti poslouží jednak k dalšímu studiu na TUL a jednak v praxi po absolvování studia.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Ke splnění zápočtu je nutné získat minimálně 20 bodů z 30: - Maximálně 10 bodů za vypracování semestrální práce v souladu se zadáním a její úspěšnou obhajobu (netýká se KS). - Maximálně 5 bodů za samostatné úkoly. - Maximálně 15 bodů za test v průběhu semestru. Ke zkoušce se započítávají body získané na cvičeních (max. 30 bodů) a body získané z písemné zkoušky ve formě testu (max. 70 bodů). Součástí zkoušky jsou teoretické otázky i praktická aplikace procvičená na cvičeních. K absolvování předmětu je nutné získat minimálně 60 bodů ze 100 možných. Účast na přednáškách odborníků z praxe je povinná. Účast na druhé konzultaci KS je povinná.
Doporučená literatura
  • GRUBER, D. Time management: prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina.. Praha: Management Press, 2017. ISBN 9788072614806.
  • JAROŠOVÁ, E., D. PAUKNEROVÁ a H. LORENCOVÁ. Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace.. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614790.
  • MARQUES, J. and S. DHIMAN. Leadership Today. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-31034-3.
  • PILAŘOVÁ, I. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů.. Praha: Grada, 2016. ISBN 9788024757216.
  • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.
  • ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. Úvod do managementu I. 3. akt. vyd.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-367-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní