Předmět: Management pracovního systému

« Zpět
Název předmětu Management pracovního systému
Kód předmětu KPE/MAP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Ergonomický přístup k řešení pracovního systému Úvod do problematiky ergonomie. Historický vývoj ergonomie. Ekonomický a společenský význam ergonomie, přínos a využití ergonomie. Související legislativa. Systém člověk - technika - prostředí. 2. Člověk v pracovním systému Antropometrie a její vliv při utváření pracoviště. Výkonová kapacita člověka. Adaptace na pracovní podmínky. Biorytmy a jejich vliv na pracovní výkonnost. Vliv věku a pohlaví na výkonovou kapacitu. 3. Organizace práce a pracovní režimy Nejvhodnější režim práce a přestávek v pracovní směně. Pracovní tempo, nucené pracovní tempo. Dynamická a statická práce, monotonie. Organizace práce a únava. 4. Problematika pracovní zátěže Koncepce pracovní zátěže. Stres a hlavní stresory. Následky pracovní zátěže na zdraví. Prevence pracovní zátěže a stresu. 5. Pracovní prostředí Mikroklimatické podmínky na pracovišti. Osvětlení pracoviště. Hluk na pracovišti. Barevná úprava pracoviště. Prostorové uspořádání pracoviště. Pracovní podmínky: odpovědnost zaměstnavatele. 6. Ergonomie pracovního místa Základní požadavky na řešení pracovního místa. Požadavky na prostorové uspořádání a postup řešení pracovního místa. Zásady pro optimální řešení funkčních prvků. Typová řešení pracovních míst. Ergonomická hodnocení pracovního místa. Pracovní pomůcky a nástroje. 7. Práce v pracovních polohách Požadavky na výkon práce vsedě, ve vzpřímeném postoji, nebo jiných specifických polohách. 8. Ergonomické zásady při manipulaci s břemeny Správné držení těla při manuální práci a bezpečné zvedání břemen. Zátěž při manipulace s břemeny. Zásady správné manipulace. Preventivní opatření pro práci s břemeny. 9. Využití ergonomie při práci na počítači Jak si ergonomicky uspořádat pracovní místo u počítače. Rizikové faktory v kancelářských pracovištích. Správné sezení a zorné podmínky při práci na počítači. 10. Bezpečný podnik Legislativa BOZP, povinnosti státu, firem, odborů, pracovníků. Prevence, OOPP. Nejčastější příčiny chyb a selhání člověka v pracovních systémech. Pracovní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání. Semináře: Řešení praktických úloh tematicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášek, interaktivní hry, prezentace semestrální práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Přednáška, Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 22.5 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je objasnit studujícím význam ergonomie a základní principy, které je možné uplatnit v podnikové praxi při uspořádání pracovních podmínek a pracovního místa tak, aby byla zajištěna pracovní pohoda a bezpečnost člověka. Současně získají studující informace a dovednosti, jak zabránit vzniku nežádoucí únavy či dokonce zdravotních poškození souvisejících s prací.
Získané způsobilosti: - popis podstaty a možnosti využití ergonomie, - vysvětlení souvislostí systému člověk - stroj - prostředí, - objasnění režimu práce a přestávek v pracovní směně, - detekce hlavních stresorů související s pracovním prostředím, - popis specifik práce vsedě, ve stoje a při manipulaci s břemeny, - charakteristika bezpečného pracoviště.
Předpoklady
Nejsou specifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: zpracování a prezentace semestrální práce Zkouška: písemný zkouškový test
Doporučená literatura
 • Ergonomic Checkpoints: Practical and Easy-to-Implement Solutions for Improving Safety, Health and Working Conditions.. Geneva: International Labour Office, 2009. ISBN 978-92-212-2666-6.
 • BHATTACHARYA, A. and J. D. MCGLOTHLIN. Occupational Ergonomics Theory and Applications, Second Edition. 2nd ed.. Hoboken: CRC Press, 2012. ISBN 978143981935.
 • GILBERTOVÁ, S. a O. MATOUŠEK. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti.. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
 • MALÝ, S., M. KRÁL a E. HANÁKOVÁ. ABC ergonomie. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-743-1027-0.
 • MAREK, J. a P. SKŘEHOT. Základy aplikované ergonomie.. Praha: VÚBP, 2009. ISBN 978-80-869-7358-6.
 • NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP. 2. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-755-2106-4.
 • SHORROCK, S. T. a C. WILLIAMS. Human factors and ergonomics in practice: improving system performance and human well-being in the real world.. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1472439253.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr