Předmět: Managing Small Business

« Zpět
Název předmětu Managing Small Business
Kód předmětu KPE/MSP-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Švermová Pavla, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvodní přednáška, charakteristika a definice malého a středního podnikání. 2. Podnikatelský plán a příčiny neúspěchu malého a středního podnikání. 3. Založení podniku - právní formy podnikání, další podmínky. 4. Strategie malého a středního podnikání (specifické formy podnikání, strategické aliance atd.). 5. Výrobní činitele, organizace a outsourcing. 6. Personalistika a malé a střední podnikání. 7. Financování inovačních aktivit malého a středního podnikání z veřejných prostředků v EU. 8. Hospodaření malého a středního podniku. 9. Riziko a jeho řízení v malém a středním podnikání. 10. Ukončení podnikání. Semináře: Tematicky propojují znalosti získané z přednášek a individuálního studia se zaměřením na vypracování a obhajobu semestrálního projektu, která proběhne na posledním semináři.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace
 • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky drobných, malých a středních podniků v oblasti jejich zakládání a provozu, zejména po stránce výběru právních forem podnikání, činností souvisejících se zakládáním podniku, strategií, inovací, organizační struktury a dělby činností, majetkové a kapitálové struktury, činností v řízení a financování podniku. Jedná se o aplikační předmět, výstupem je zpracování podnikatelského záměru formou projektu.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Výstupem je zpracovaný podnikatelský záměr.
Předpoklady
Prerekvisity: Makroekonomie I, mikroekonomie I, nauka o podniku, marketing, úvod do managementu, účetnictví I a II, základy práva I a II

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: Zpracování a obhajoba semestrálního projektu. Zkouška: písemná forma.
Doporučená literatura
 • Zákony ČR: Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, Nový Občanský zákoník..
 • JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání.. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0853-8.
 • OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vyd.. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2.
 • RYDVALOVÁ, P. a V. HOTAŘ. Podnikání ve sklářství (Inovace jako cesta z krize).. Liberec: VÚTS, 2012. ISBN 978-80-87184-28-.
 • RYDVALOVÁ, P. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky od 1. 1. 2014. 2. vyd-. Liberec: VUTS, 2014. ISBN 978-80-87184-43-1.
 • VEBER, J., J. SRPOVÁ, et al. Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr