Předmět: Management údržby v podniku

« Zpět
Název předmětu Management údržby v podniku
Kód předmětu KPE/MUP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šírová Eva, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Organizace a řízení údržby. 2. Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby. 3. Management kvality v údržbě. 4. BOZP v údržbě. 5. Provozní spolehlivost strojů a zařízení. 6. Management rizik v údržbě. 7. Technická diagnostika. 8. Technologie udržování a oprav strojů. 9. Počítačová podpora řízení údržby. 10. Asset management. 11. Exkurze v oddělení údržby ve vybraném výrobním podniku. 12. Přednáška odborníka z praxe. Semináře: Řešení modelových situací a případových studií, praktický trénink se zpětnou vazbou.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Kontaktní výuka - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět představuje údržbu jako interdisciplinární proces v podniku, který je kombinací technických, technologických, řídicích, ekonomických a administrativních činností. Studenti poznají komplexně problematiku údržby (strategie, řízení, práce s lidmi, technické informace, normy, zákonná opatření, vybavenost, externí kapacity, finanční zdroje, software aj.). Studenti si osvojí poznatky pro řízení údržby jako významného procesu při zvyšování konkurenceschopnosti a excelence v oblasti managementu majetku.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhájení semestrální práce. Zkouška: Písemný test
Doporučená literatura
 • časopis Úspěch - Produktivita a inovace v souvislostech.
 • ČSN EN 13306: Údržba - terminologie údržby.. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • GRENČÍK, J. Manažérstvo údržby: Synergia teórie a praxe.. Košice: Beki design, 2013. ISBN 978-80-8952-203-3.
 • LEGÁT, V. Management a inženýrství údržby.. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-119-2.
 • TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby.. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr