Předmět: Nauka o podniku I - Úvod do podnikové ekonomiky

« Zpět
Název předmětu Nauka o podniku I - Úvod do podnikové ekonomiky
Kód předmětu KPE/NOP*S
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Podnik - členění podniku, úloha státu. 2. Založení podniku, právní formy podnikání. 3. Organizace podniku. 4. Majetková a kapitálová výstavba podniku, odpisy, rozvaha. 5. Výnosy, náklady, hosp. výsledky, nákladové funkce, klasifikace nákladů, variabilní a fixní náklady,kalkulace, zisk. 6. Fin. řízení podniku, druhy a způsoby financování podniku. Cash flow. Fin. analýza. 7. Ceny, cíle, cenová politika podniku. 8. Marketing. Marketing. mix. Teorie inovací. Zásobování. Prodej, distribuční cesty. 9. Investiční činnost podniku, financování a plánování investic, hodnocení efektivnosti investic statickými a dynamickými metodami investic, investiční rizika, portfólio. 10.Strategie podniku, základní pojmy. Vrcholné, taktické a operativní řízení podniku. 11.Personální práce v podniku, obsah a cíle. Motivace a odměňování. 12.Sdružování podniků, koncentrace, fúze. 13.Krizový vývoj v podniku. Likvidace podniku, úpadek, konkurz. 14.Analýza činnosti podniku, výběr ukazatelů a tvorba ukazatelových soustav, mezipodnikové srovnávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s posláním a cíli podniku, právním rámcem podnikatelského prostředí, majetkovou a kapitálovou strukturou podniku, se základními formami organizace a řízení, dále s oblastí hospodaření podniku, cenovou politikou, základy financování, zásadami a metodami hodnocení investic, se způsoby řešení krizového stavu ve firmě (sanace, likvidace, úpadek a insolvenční řízení).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

zápočet: 80% účast na cvičeních, úspěšné zvládnutí dvou testů písemná zkouška Účast na přednáškách není povinná, je doporučena (výrazně pro absolventy středních škol neekonomického zaměření).
Doporučená literatura
  • FOTR, J. a I. SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1. vyd.. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.
  • LESÁK, J. aj. Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník. Srovnávací texty. 1. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-346-1.
  • SYNEK, M. aj. Manažerská ekonomika. 5. vyd.. Praha: GRADA. ISBN 978-80-247-3494-1.
  • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ, aj. Podniková ekonomika. 5. vyd.. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-336-3.
  • VOCHOZKA, M., P. MULAČ, aj. Podniková ekonomika. 1. vyd.. Praha: GRADA, 2012. ISBN 978-80-247-4372-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní