Předmět: Nauka o podniku

« Zpět
Název předmětu Nauka o podniku
Kód předmětu KPE/NP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
 • Hušková Kateřina, Ing.
 • Mazurchenko Anastasiia, Mgr.
 • Valentová Eliška, Ing. Ph.D.
 • Míková Ladislava, Ing.
 • Melezínek Petr, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Podnik - členění podniku, úloha státu. 2. Založení podniku, právní formy podnikání. 3. Organizace podniku. 4. Majetková a kapitálová výstavba podniku, rozvaha, odpisová politika. 5. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření, nákladové funkce, klasifikace nákladů, kalkulace nákladů. 6. Strategie podniku, základní pojmy. Vrcholné, taktické a operativní řízení podniku. 7. Finanční řízení podniku, druhy a způsoby financování podniku. Řízení cash flow. Finanční analýza podniku. 8. Ceny, cíle a metody cenové politiky podniku. 9. Marketing. Nástroje marketingu. 10. Investiční činnost podniku, financování a plánování investic, hodnocení efektivnosti investic, investiční rizika, portfolio. 11. Personální práce v podniku, obsah a cíle. Motivace a odměňování. 12. Sdružování podniků, koncentrace, fúze. 13. Krizový vývoj v podniku. Sanační program. Likvidace podniku. 14. Úpadek a způsoby jeho řešení (insolvenční řízení). Semináře: Náplň seminářů obsahuje vybrané problémy z okruhů přednášek. 1. - 2. týden jsou procvičovány základní pojmy a vztahy podnikové ekonomiky, diskutována významná právní ustanovení a jsou rozebírány podmínky a předpoklady pro založení podniku včetně právních forem podnikání. Další týdny jsou věnovány diskusím a procvičování zadaných témat včetně výpočtových úloh. Na závěr je zadán zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Seminář, E-learning
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 38 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s posláním a cíli podniku, právním rámcem podnikatelského prostředí, majetkovou a kapitálovou strukturou podniku, se základními formami organizace a řízení, dále s oblastí hospodaření podniku, cenovou politikou, základy financování, zásadami a metodami hodnocení investic, se způsoby řešení krizového stavu ve firmě (sanace, likvidace, úpadek a insolvenční řízení).
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: splnění podmínek zápočtového testu Zkouška: písemná. Účast na přednáškách není povinná, je doporučena (výrazně pro absolventy středních škol neekonomického zaměření).
Doporučená literatura
 • SCHOELLOVÁ, H. Podniková ekonomika: sbírka příkladů a případových studií.. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-275-5.
 • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ, et al. Podniková ekonomika. 6. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. a E. JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.
 • VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1701-7.
 • WOEHE, G. a E. KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2.vyd.. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr