Předmět: Personální management

« Zpět
Název předmětu Personální management
Kód předmětu KPE/PEM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do problematiky personálního managementu. Přehled činností v oblasti řízení lidských zdrojů 2. Plánování pracovníků, strategické plánování 3. Analýza a popis pracovního místa, kompetence a kompeteční model 4. - 5. Získávání pracovníků, trendy 6. Výběr pracovníků, trh práce vedoucího. 7. Adaptace pracovníků 8. Odměňování pracovníků, motivace, benefity, trendy 9. Vzdělávání pracovníků, trendy 10. Hodnocení zaměstnanců 11. Personální informační systém 12. Péče o zaměstnance 13. Značka zaměstnavatele, personální marketing 14. Propouštění zaměstnanců

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 31 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je naučit studenty analyzovat povahu lidských zdrojů v organizacích; seznámit studenty s charakteristikami skupin důležitými pro organizace a práci manažera; naučit studenty základům vedení v různých strukturách organizací, ve funkčních skupinách a v projektovém managementu; seznámit studenty s technikami a procedurami používanými personálními manažery v moderních organizacích.
Student po absolvování předmětu bude schopen: - definovat jednotlivé aktivity personálního řízení z teoretického hlediska; - vymezit techniky a požadavky procesu získávání, výběru, vzdělávání, hodnocení, odměňování a propouštění zaměstnanců; - prakticky z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele použít nástroje získávání a výběru zaměstnanců; - charakterizovat moderní trendy v jednotlivých činnostech personálního řízení.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Účast na cvičeních (PMT 2 absence, PEM 1 absence), řešení průběžných úkolů (max. 20 bodů), průběžný test. Bodové hodnocení ze cvičení - 35 bodů. Body za předmět celkem - max. 100 bodů, min. počet 60. Povinná účast na minimálně 2 ze 4 zvaných přenášek. písemná zkouška kombinované studium: účast povinná na 1 výukovém bloku
Doporučená literatura
 • ARMSTRONG, M., and S. TAYLOR. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practices. 13th ed. London: KoganPage, 2014. ISBN 987-0-7494-6964-1.
 • ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2.
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů Praha: Grada, 2002.. ISBN 80-2470-469-2.
 • BEARDWELL, I., HOLDEN, L. Human Resource Management. A Contemporary Perspective. London: Pitman Publishing, 1997.. ISBN 0-2736-2230-7.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management, 2007. ISBN 80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.
 • HORVÁTHOVÁ, P., J. BLÁHA a A. ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy.. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.
 • KOMULAINEN, R., MARŠÍKOVÁ K., DAVIES, J., SREBALIUTE, I., CLAUSS, A.-M., MOŠ, O., MUSCHOL, H., RYDVALOVÁ, P., FORKEL, E., AND ŠTICHHAUEROVÁ,E. A GoodPractice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs. Huddersfield, 2019. ISBN 978-1-86218-167-0.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 5. vyd.. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.
 • STÝBLO, J., J. URBAN a M. VYSOKAJOVÁ. Meritum Personalistika. 4. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-627-1.
 • WAPSHOTT, R., and O. MALLETT. Managing Human Resources in Small and Medium-Sized Enterprises. Abingdon and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1-1388-0519-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr