Předmět: Nauka o podniku II - Podnikové procesy

« Zpět
Název předmětu Nauka o podniku II - Podnikové procesy
Kód předmětu KPE/PEP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šírová Eva, Ing. Ph.D.
  • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Základy podnikového řízení výrobních podniků. 2. Procesní řízení podniku. Charakteristika základních procesů v podniku. 3. Řízení změny a neustálé zlepšování procesů v podniku. 4. Úvod do problematiky řízení výroby. Výroba a výrobní proces. Procesní řízení podniku. Technická příprava výroby a řízení pomocných a obslužných procesů. 5. Specifika výrobního managementu v jednotlivých úrovních řízení, operativní řízení výroby. 6. Standardizace řídícího procesu a činností. 7. Základní východiska udržitelného rozvoje výrobního podniku. 8. Koncepce integrovaného systému řízení I - systém řízení jakosti, environmentální manažerské systémy, systém BOZP. 9. Informační systémy v integrovaném systému řízení. 10. Dodavatelský řetězec. Dodavatelsko-odběratelské vztahy. Hodnota pro zákazníka. 13. Rozbor případové studie zaměřené na systém řízení vybraného výrobního podniku. 14. Exkurze do vybraného podniku. Do přednášek budou zapojováni odborníci z podnikové praxe. Cvičení: Řešení praktických úloh tématicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášené látky, interaktivní hry s tréninkem využívání průmyslových metod, prezentace semestrální práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Přednáška, Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni vysvětlit podstatu řízení procesů v podniku, získají povědomí o problematice řízení výrobního procesu a pochopí, v čem spočívá význam efektivního řízení podnikových procesů pro zajištění konkurenceschopnosti podniku. Studující si osvojí základní znalosti nezbytné pro další studium oborových předmětů (např. Logistika, Řízená praxe).
Studující si osvojí základní znalosti nezbytné pro další studium oborových předmětů (jako je např. logistika, úvod do managementu, řízená praxe). Studující po absolvování kurzu budou schopni: - charakterizovat výrobní podniky, - vysvětlit specifika průmyslových podniků, - popsat výrobní systém podniku a vyjmenovat druhy výrob, - definovat výrobní proces, - vysvětlit principy a nástroje štíhlé výroby, - vysvětlit vztah výrobního podniku k životnímu prostředí a souvislost s koncepcí udržitelnosti.
Předpoklady
Aktivní znalosti získané v předmětu Nauka o podniku I.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Součástí kurzu jsou odborné exkurze a přednášky odborníků z praxe (účast je povinná, pokud nebude stanoveno jinak). V rámci kurzu bude probíhat průběžné hodnocení znalostí. Podmínkou absolvování kurzu je úspěšné složení písemné zkoušky (min. 60 %).
Doporučená literatura
  • LIKER, J. K. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového výrobce.. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-173-7.
  • SLACK, N. Operations Management. 7th ed.. Pearson, 2014. ISBN 978-0273776208.
  • SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd.. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 9788074002748.
  • TOMEK,G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci.. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5.
  • TOMEK,G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0. Nikdo sám nevyhraje.. Průhonice: Professional Publishing, 2017. ISBN 9788090659445.
  • TOMEK,G. a V. VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu.. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.
  • VÁCHAL, J. a M. VOCHOZKA. Podnikové řízení.. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr