Předmět: Podniková logistika

« Zpět
Název předmětu Podniková logistika
Kód předmětu KPE/PL
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
 • Andar Jakub, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Současné pojetí koncepce logistiky. Definice logistiky, logistický řetězec a systém, toky v logistických systémech. Hlavní a průřezové činnosti v logistice. Služby zákazníkům z pohledu logistiky. 2. Logistické plánování. Základní metody a techniky používané při návrhu materiálových a informačních toků v podniku. 3. Strategický nákup. ABC a XYZ analýza a jejich využití v nákupu, Paretovo pravidlo. Výběr dodavatele. 4. Bilancování v logistických systémech. Vazba mezi poptávkou a logistickými plány v podnicích se sériovou, hromadnou, sdruženou a stupňovitou výrobou. 5. Operativní nákup. Stanovení optimální velikosti objednávky. Řízení zásob. 6. Tlačné, tažné a kombinované systémy řízení výroby. Teorie omezení. 7. Distribuce. Lokalizace distribučního skladu v síti zákazníků. Návrh rozvozového a svozového plánu. 8. Skladování. Role skladu v logistickém systému. Základní činnosti probíhající ve skladu. Faktory ovlivňující volbu skladovacího systému. Typy skladů. 9. Kompletace objednávky. Kompletační systémy. Cesty zvyšování produktivity kompletačních operací. 10. Doprava, manipulace, balení. Členění dopravy. Kritéria hodnocení druhů dopravy. Náklady na dopravu. Ukazatele efektivnosti dopravy. Manipulační prostředky. Funkce obalů. Sdružování obalů. Typy obalů. 11. Logistické informační systémy. Formy přenosu informací v logistickém systému. Způsoby zrychlování toku informací v logistických systémech. EDI, MPS, MRP, MES, APS, TMS, CRM, SRM,ERP. 12. Reverzní logistika. Řízení zpětných toků. Koncepty Cradle to Grave a Cradle to Cradle. 13. Supply Chain Management (SCM). Strategický SCM. Řetězcový efekt a jeho eliminace. Způsoby integrace a základní koncepty spolupráce v dodavatelských systémech. JIT. JIS. VMI. QR. ECR. CPFR. 14. Prezentace odborníka z praxe. Semináře: Řešení praktických úloh tematicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášené látky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je přiblížit studentům dynamicky se rozvíjející vědní obor, který má významnou úlohu při řízení výrobních i obchodních organizací. Předmět seznamuje se základními pojmy a upozorňuje na souvislosti, které by měli znát absolventi vysokých škol. Vysvětluje principy a využití jednotlivých metod využívaných v podnikové logistice. V rámci předmětu budou představeny podpůrné počítačové prostředky a prezentovány praktické poznatky z řady průmyslových projektů.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhájení semestrální práce. Zkouška: písemná forma
Doporučená literatura
 • Časopis Logistika..
 • Obchodník: Měsíčník Hospodářských novin. ISSN 1210-6178..
 • GROS I., et al. Velká kniha logistiky.. Praha: VŠCHT, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.
 • JIRSÁK, P., M. MERVART a M. VINŠ. Logistika pro ekonomy - vstupní logistika.. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-958-6.
 • LAMBERT, D. M., J. R. STOCK a L. M. ELLRAM. Logistika. 2. vyd.. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0.
 • SIXTA, J. a M. ŽIŽKA. Logistika. Metody používané pro řešení logistických projektů.. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2.
 • SIXTA, J. a V. MAČÁT. Logistika: teorie a praxe.. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0573-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr