Předmět: Personnel Management

« Zpět
Název předmětu Personnel Management
Kód předmětu KPE/PM-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do řízení lidských zdrojů - základní pojmy, činnosti ŘLZ, současné trendy, vazba na lidský a intelektuální kapitál. 2. Plánování lidských zdrojů, strategie ŘLZ. 3. Vytváření a analýza pracovních míst. 4. Trh práce a získávání pracovníků, nové trendy. 5. Výběr pracovníků. 6. Přijímání a adaptace pracovníků. 7. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 8. Hodnocení pracovníků. 9. Systémy odměňování pracovníků ve vazbě na platnou legislativu, motivace zaměstnanců. 10. Personální marketing, značka zaměstnavatele, spokojenost a angažovanost pracovníků. 11. Péče o pracovníky a vazba na platnou legislativu. 12. Uvolňování a propouštění pracovníků. Semináře (témata): Semináře jsou věnovány praktickému procvičení přednášených témat, prezentaci a obhajobě zadaných a samostatně zpracovaných semestrálních prací. 1. Úvod do problematiky personálního managementu. Význam ŘLZ z pohledu personalisty, zaměstnance, manažera a firmy. 2. Plánování lidských zdrojů v praxi - příklady na odhady počtu pracovníků. 3. Postupy při vytváření a analýza konkrétního pracovního místa. 4. Získávání pracovníků z pohledu jednotlivce a firmy - vytvoření a aplikace vybraných metod získávání ve vztahu ke konkrétní pracovní pozici - inzerát, CV, motivační dopis. 5. Přijímací pohovor a jeho možnosti v podniku. 6. Adaptační proces. 7. Hodnocení zaměstnanců. 8. Odměňování pracovníků a vazba na legislativu v ČR, formy mezd, agenturní zaměstnávání a jeho specifika. 9. Personální informační systém v praxi. 10. Propouštění pracovníků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, E-learning
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 36 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat povahu lidských zdrojů v organizacích; vytvořit u studentů základy pro porozumění funkci lidských zdrojů v organizacích; probrat se studenty ty vlastnosti jednotlivců, které jsou relevantní pro jejich pracovní aktivitu v podniku a ve skupinách; seznámit studenty s charakteristikami skupin důležitými pro organizace a práci manažera; naučit studenty základům vedení v různých strukturách organizací, ve funkčních skupinách a v projektovém managementu; položit základy teorie organizace a jejího užití v personálním managementu; seznámit studenty s technikami a procedurami používanými personálními manažery v moderních organizacích.

Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, prezentace semestrálních prací. Zkouška: Získání min. 60 % bodů v souhrnu ze cvičení a zkouškového testu.
Doporučená literatura
  • DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.
  • HORVÁTHOVÁ, P., J. BLÁHA a A. ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy.. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.
  • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 5. vyd.. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.
  • STÝBLO, J., J. URBAN a M. VYSOKAJOVÁ. Meritum Personalistika. 4. vyd.. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-627-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr