Předmět: Personální management

« Zpět
Název předmětu Personální management
Kód předmětu KPE/PM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Trávníčková Hana, Ing.
 • Michalová Tereza, Ing.
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
 • Mazurchenko Anastasiia, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do řízení lidských zdrojů - základní pojmy, činnosti ŘLZ, současné trendy, vazba na lidský a intelektuální kapitál. 2. Plánování lidských zdrojů, strategie ŘLZ. 3. Vytváření a analýza pracovních míst. 4. Trh práce a získávání pracovníků, nové trendy. 5. Výběr pracovníků. 6. Přijímání a adaptace pracovníků. 7. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 8. Hodnocení pracovníků. 9. Systémy odměňování pracovníků ve vazbě na platnou legislativu, motivace zaměstnanců. 10. Personální marketing, značka zaměstnavatele, spokojenost a angažovanost pracovníků. 11. Péče o pracovníky a vazba na platnou legislativu. 12. Uvolňování a propouštění pracovníků. Semináře (témata): Semináře jsou věnovány praktickému procvičení přednášených témat, prezentaci a obhajobě zadaných a samostatně zpracovaných semestrálních prací. 1. Úvod do problematiky personálního managementu. Význam ŘLZ z pohledu personalisty, zaměstnance, manažera a firmy. 2. Plánování lidských zdrojů v praxi - příklady na odhady počtu pracovníků. 3. Postupy při vytváření a analýza konkrétního pracovního místa. 4. Získávání pracovníků z pohledu jednotlivce a firmy - vytvoření a aplikace vybraných metod získávání ve vztahu ke konkrétní pracovní pozici - inzerát, CV, motivační dopis. 5. Přijímací pohovor a jeho možnosti v podniku. 6. Adaptační proces. 7. Hodnocení zaměstnanců. 8. Odměňování pracovníků a vazba na legislativu v ČR, formy mezd, agenturní zaměstnávání a jeho specifika. 9. Personální informační systém v praxi. 10. Propouštění pracovníků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, E-learning
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 36 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat povahu lidských zdrojů v organizacích; vytvořit u studentů základy pro porozumění funkci lidských zdrojů v organizacích; probrat se studenty ty vlastnosti jednotlivců, které jsou relevantní pro jejich pracovní aktivitu v podniku a ve skupinách; seznámit studenty s charakteristikami skupin důležitými pro organizace a práci manažera; naučit studenty základům vedení v různých strukturách organizací, ve funkčních skupinách a v projektovém managementu; položit základy teorie organizace a jejího užití v personálním managementu; seznámit studenty s technikami a procedurami používanými personálními manažery v moderních organizacích.

Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních (PMT 2 absence, PEM 1 absence), řešení průběžných úkolů (max. 20 bodů), průběžný test. Bodové hodnocení ze cvičení - 35 bodů. Body za předmět celkem - max. 100 bodů, min. počet 60. Povinná účast na minimálně 2 ze 4 zvaných přenášek. písemná zkouška kombinované studium: účast povinná na 1 výukovém bloku
Doporučená literatura
 • ARMSTRONG, M., and S. TAYLOR. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practices.. London, 2014. ISBN 987-0-7494-6.
 • HORVÁTHOVÁ, P., J. BLÁHA a A. ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy.. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.
 • KOMULAINEN, R., MARŠÍKOVÁ K., DAVIES, J., SREBALIUTE, I., CLAUSS, A.-M., MOŠ, O., MUSCHOL, H., RYDVALOVÁ, P., FORKEL, E., AND ŠTICHHAUEROVÁ,E. A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs. UK: Huddersfield, 2019. ISBN 978-1-86218-167-0.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 5. vyd.. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr