Předmět: Řízená praxe

« Zpět
Název předmětu Řízená praxe
Kód předmětu KPE/PMS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 8
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
  • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
  • Valentová Eliška, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Struktura závěrečné zprávy: a) Úvodní strana. b) Charakteristika podniku, firmy, organizace, instituce. c) Popis oddělení z hlediska jeho činností a funkce v rámci organizační struktury. d) Popis vlastních vykonávaných činností. e) Analýza a zhodnocení silných a slabých stránek, poznatků, vlastních aktivit. f) Závěr a vyhodnocení pro vlastní studium z hlediska specifik daného studijního programu.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Individuální konzultace
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 230 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Řízená praxe musí být vykonána v libovolné technickohospodářské aktivitě v souladu s profilem studijního programu a ve vazbě na zvolenou specializaci, na území České republiky nebo v zahraničí. Student si může vyjednat praxi sám včetně návrhu garanta praxe z dané instituce, nebo může využít možnost absolvovat řízenou praxi v organizaci, se kterou má fakulta uzavřenou partnerskou smlouvu, a to v průběhu 4. semestru studia. Následně si zajistí vyhotovení dohody o zabezpečení řízené praxe (mezi fakultou a příslušnou firmou). Organizace řízené praxe se řídí směrnicí děkana. Na základě realizace praxe studenti vypracují závěrečnou zprávu a dodají potvrzení o absolvování praxe.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Prerekvizity: Nauka o podniku, Úvod do managementu, Základy práva I a II

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Zápočet: Vypracování zprávy z praxe a potvrzení o jejím úspěšném absolvování od instituce, se kterou byla řízená praxe smluvně zajištěna.
Doporučená literatura
  • Zákoník práce.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr