Předmět: Práce s odborným textem

« Zpět
Název předmětu Práce s odborným textem
Kód předmětu KPE/POT
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1.Zásady zpracování bakalářské práce na TUL. Zadání práce, formální úprava. 2. Zásady psaní odborného textu. Struktura odborného textu. Metody vědecké práce. 3. Pravidla pro rešerši literatury. Citace - přímé a nepřímé. Metody citování literatury. Časté chyby v citování. 4. Strukturování bibliografických záznamů. Specifika práce s elektronickými dokumenty. 5. Typografické zásady. 6. Etika odborné práce. Problematika plagiátorství. 7. Příprava prezentace bakalářské práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Projekt individuální - 15 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami při psaní bakalářské práce, členěním bakalářské práce, se strukturou odborného textu, pravidly pro citace a odkazy na literaturu, se základy typografie a etikou odborné práce.
Studenti získají kompetence pro psaní odborných textů, seminárních a závěrečných prací.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích, poznatky získané na seminářích využije student při zpracování své bakalářské práce.
Doporučená literatura
  • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
  • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce.. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.
  • SYNEK, M., P. MIKAN a H. VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3. vyd.. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1819-0.
  • ŠIROKÝ, J., et al. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery.. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní