Předmět: Podnikové procesy

« Zpět
Název předmětu Podnikové procesy
Kód předmětu KPE/PP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Linhart Ondřej, Ing.
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
 • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
 • Kašparová Petra, Ing.
 • Hušková Kateřina, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Výrobní podniky Charakteristika a specifika výrobních podniků a jejich klasifikace. 2. Průmyslové podniky Historický vývoj průmyslu. Základní terminologie související s průmyslovými podniky. Vnitřní organizace průmyslových podniků a výroby. 3. Výroba a výrobní proces Výrobní činnost podniku. Postavení a předmět řízení výroby v podniku. Výrobní systém a jeho typologie. 4. Řízení procesů v podniku Základní terminologie z oblasti řízení procesů. Klasifikace podnikových procesů. Procesní přístup k řízení podniku. Zlepšování procesů. 5. Štíhlá výroba Charakteristika základních pojmů štíhlé výroby. Plýtvání a jeho druhy. Principy a nástroje štíhlé výroby. 6. Výrobní podnik a životní prostředí Vztah výrobního podniku k životnímu prostředí. Legislativní požadavky. Koncepce udržitelnosti. 7. Standardizace v podniku Standard a standardizace. Přínosy standardizace pro organizaci a řízení podniku. Komplexní standardizace. Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů, využití výrobních kapacit. 8. Dodavatelský řetězec Základní terminologie a vybraná témata z oblasti řízení dodavatelského řetězce. 9. Exkurze do výrobního podniku 10. Přednáška odborníka z praxe Semináře: Řešení praktických úloh tematicky odpovídajících jednotlivým blokům přednášené látky, interaktivní hry s tréninkem využívání průmyslových metod, prezentace semestrální práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Kontaktní výuka - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 38 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studující si osvojí základní znalosti nezbytné pro další studium oborových předmětů (jako je např. Podniková logistika, Úvod do managementu, Řízená praxe).
Studující po absolvování kurzu budou schopni: - charakterizovat výrobní podniky, - vysvětlit specifika průmyslových podniků, - popsat výrobní systém podniku a vyjmenovat druhy výrob, - definovat výrobní proces, - vysvětlit principy a nástroje štíhlé výroby, - vysvětlit vztah výrobního podniku k životnímu prostředí a souvislost s koncepcí udržitelnosti.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Zpracování a prezentace semestrální práce a získání minimálního stanoveného počtu bodů ze cvičení. Zkouška: Písemný test Součástí kurzu jsou odborné exkurze a přednášky odborníků z praxe (účast na nich je povinná, pokud není stanoveno jinak).
Doporučená literatura
 • LIKER, J. K. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového výrobce.. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-173-7.
 • SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • ŠVECOVÁ, L. a J. VEBER. Produkční a provozní management. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1385-9.
 • TOMEK,G. a V. VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci.. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5.
 • TOMEK,G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0, aneb, nikdo sám nevyhraje.. Průhonice: Professional Publishing, 2017. ISBN 978-80-9065-944-5.
 • VÁCHAL, J. a M. VOCHOZKA. Podnikové řízení.. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr