Předmět: Retail management

« Zpět
Název předmětu Retail management
Kód předmětu KPE/RM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Matějovská Petra, Ing. Ph.D., MBA
 • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Charakteristika obchodního podnikání - management, činnosti, funkce. 2. Maloobchod a velkoobchod - vývoj, význam, kategorie. 3. Vývojové tendence obchodu - integrace, kooperace, E-komerce. 4. Řízení obchodních firem - finanční, projektové, rizik. 5. Cenová strategie v maloobchodě, nákup zboží a řízení obchodního sortimentu. 6. Merchandise management - druhy, činnosti, retailingový mix. 7. Tvorba strategie obchodních firem, lokalizace a dispozice maloobchodní sítě. 8. Nákupní chování spotřebitele, kritéria spotřebních trhů. 9. CRM = customer relationship management - budování loajality, věrnostní systémy. 10. Brand management, nové přístupy a inovace v maloobchodě, současná situace na trhu. Semináře (témata): 1. Zadání témat pro seminární práce. 2. Seznámení se základními přístupy a charakteristikami retailingu. 3. Prezentace seminárních prací. 4. Závěrečná plenární diskuze k závěrům seminárních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými rysy retailingu, představit základní přístupy k rozvoji a udržení konkurenční výhody maloobchodu v mezinárodním prostředí, zdůraznit význam a funkci obchodu, nastínit vývojové tendence v maloobchodu, představen je koncept řízení obchodních firem, územního a dispozičního členění jednotek, CRM a tvorby cen v maloobchodu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Vypracování a prezentace seminární práce, aktivita a účast na cvičeních. Zkouška: Písemná zkouška formou otevřených a uzavřených otázek.
Doporučená literatura
 • CIMLER, P., D. ZADRAŽILOVÁ, et al. Retail management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6.
 • COX, R. a P. BRITTAIN. Retailing: An introduction. 5th ed. London: Financial Times/ Prentice Hal, 2004. ISBN 978-0273678199.
 • HES, A. Velkoobchod a maloobchod. Praha: ČZU, 2007. ISBN 978-80-213-1163-3.
 • LEVY, M. a B. WEITZ. Retailing Management. 9th ed. USA: McGraw-Hill/Irwin Publishing, 2013. ISBN 978-0078028991.
 • MULAČOVÁ V. a P. MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4780-4.
 • PRAŽSKÁ, L., J. JINDRA, et al. Obchodní podnikání - retail management. 2. vyd.. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-059-7.
 • ŠTRACH, P. Mezinárodní manamegent. Praha: Grada Publishing,, 2009. ISBN 978-80-247-2987-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr