Předmět: Rodinné podnikání

« Zpět
Název předmětu Rodinné podnikání
Kód předmětu KPE/ROD
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
 • Horčičková Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Charakteristika a definice rodinného podnikání. 2. Právní aspekty rodinného podnikání. 3. Strategie a řízení rodinného podnikání. 4. Interní procesy v rodinné firmě (finanční, personální, informační, komunikační, produkční, kontrolní). 5. Plánování a dopady generační výměny řízení rodinného podniku. Semináře (témata): Tematicky propojují znalosti získané z přednášek a individuálního studia s orientací na vypracování a obhajobu semestrálního projektu. Jedná se o diskusní workshopy k tématům: 1. Majetkové a právní otázky výměny generace v rodinné firmě (na příkladu konkrétní firmy). 2. Komunikační, motivační a argumentační dovednosti (příklady řešení problémů v rodinné firmě). 3. Interní kontrolní procesy při předávání rodinného podniku (na příkladu konkrétní firmy). 4. Podnikové vize, mise, cíl, jedinečnost strategie, budování značky, včetně ochrany práv duševního vlastnictví. 5. Personální optimalizace rodinného podniku, interní procesy (na příkladu konkrétní firmy). 6. Interní procesy pro finanční řízení rodinného podniku (na příkladu konkrétní firmy). 7. Plánování a proces výměny generace v rodinné firmě (na příkladu konkrétní firmy).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je specifikovat a trénovat kompetence rodinného podnikání. Mezi získané kompetence lze zařadit: znalost náležitostí v oblasti relevantních legislativních norem, dovednosti v oblasti komunikačních technik při řešení konfliktů, schopnost stanovit cíl, vizi, misi rodinného podnikání, navrhnout systém vnitřních procesů napříč rodinným podnikem, pochopit posloupnost postupu pro výměnu managementu ve vazbě na generační vývoj rodinné firmy.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Prerekvizity: Nauka o podniku, Úvod do managementu, Účetnictví I a II, Marketing, Základy práva I a II

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace skupinové práce

Podmínky k zápočtu: zpracování a obhajoba semestrálního projektu; zkouška: písemná forma. Účast na přednáškách a seminářích je povinná.
Doporučená literatura
 • GUESSSurvey - Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey[online]. [vid. 2017-08-16]..
 • Zákony ČR: Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, Občanský zákoník..
 • KENYON-ROUVINEZOVÁ, D. a J. L. WARD. Rodinná firma - Jak budovat, úspěšně vést a předat rodinný podnik. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 987-80-7485-095-0.
 • KORÁB, V., A. HANZELOVÁ a M. MIHALISKO. Rodinné podnikání. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1843-6.
 • MACHEK, O. Rodinné firmy. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-638-8.
 • RYDVALOVÁ, P. a V. HOTAŘ. Podnikání ve sklářství (Inovace jako cesta z krize). Liberec: VÚTS, 2012. ISBN 978-80-87184-28-8.
 • RYDVALOVÁ, P., E. KARHANOVÁ HORYNOVÁ, I. JÁČ, E. VALENTOVÁ a M. ZBRÁNKOVÁ. Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-245-7.
 • ZELWEGER, T. Managing the Family Business. Cheltehalm: Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 978-1783470704.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr