Předmět: Řízená praxe

« Zpět
Název předmětu Řízená praxe
Kód předmětu KPE/RPRMS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Součástí řízené praxe je aktivní účast studentů na řešení praktických problémů, které se týkají aktuálních problémů ve vybraném podniku. Studenti se tak seznámí s vybranými problémy v oblasti managementu, marketingu, financí a účetnictví. Jedním z přínosů řízené praxe je i navázání kontaktů pro případné pracovní uplatnění po dokončení studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Účast na výuce - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Řízenou praxi (dále jen ŘP) jsou povinni absolvovat všichni studenti oboru Ekonomika a management služeb na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Výjimku tvoří pouze ti, kteří prokáží, že byli před nástupem ke studiu na EF TU v Liberci zaměstnáni po dobu minimálně 6 měsíců nepřetržitě na technickohospodářské pozici. Těžiště ŘP spočívá v seznámení se s konkrétními činnostmi organizace, s jejími problémy a současnou situací.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Studenti jsou povinni odevzdat zprávu z řízené praxe. zápočet: řízená praxe - dokument
Doporučená literatura
  • Směrnice pro řízenou praxi studentů oborů Podniková ekonomika, Pojišťovnictví, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Podnikatelská informatika na Ekonomické fakultě TU v Liberci..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní