Předmět: Řízená praxe

« Zpět
Název předmětu Řízená praxe
Kód předmětu KPE/RPRPE
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valentová Eliška, Ing. Ph.D.
  • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
  • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Součástí řízené praxe je aktivní účast studentů na řešení praktických problémů, které se týkají aktuálních problémů ve vybraném podniku. Studenti se tak seznámí s vybranými problémy v oblasti managementu, marketingu, financí a účetnictví. Jedním z přínosů řízené praxe je i navázání kontaktů pro případné pracovní uplatnění po dokončení studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Individuální konzultace
  • Účast na výuce - 80 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Absolvování ŘP je nedílnou součástí bakalářského studijního programu v daném studijním oboru. Řízenou praxi (dále jen ŘP) jsou povinni absolvovat všichni studenti oboru Podniková ekonomika v prezenční i kombinované formě studia, na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Výjimku tvoří pouze ti, kteří prokáží, že byli před nástupem ke studiu na EF TU v Liberci zaměstnáni po dobu minimálně 6 měsíců nepřetržitě na technickohospodářské pozici. Těžiště ŘP spočívá v seznámení se s konkrétními činnostmi organizace, s jejími problémy a současnou situací.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Studenti jsou povinni odevzdat zprávu z řízené praxe. zápočet: řízená praxe - dokument
Doporučená literatura
  • Směrnice pro řízenou praxi studentů oborů Podniková ekonomika, Pojišťovnictví, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, Podnikatelská informatika na Ekonomické fakultě TU v Liberci..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr