Předmět: Diplomový seminář II

« Zpět
Název předmětu Diplomový seminář II
Kód předmětu KPE/S2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Mazurchenko Anastasiia, Mgr. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
 • Šírová Eva, Ing. Ph.D.
 • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
 • Švermová Pavla, Ing. Ph.D.
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
 • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
 • Horčičková Zuzana, Ing. Ph.D.
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Suková Lenka, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Valentová Eliška, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Seznámení se s teorií a praxí řešeného úkolu, aplikace teoretických poznatků do praktických analytických závěrů, návrhů a doporučení k řešenému úkolu. 2. Zhodnocení poznaného stavu praxe a hlavních faktorů změn současného stavu a poznání, návrh konkrétních postupů pro efektivní zlepšení současného stavu. 3. Dokončení a odevzdání diplomové práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je systematická příprava směřující k vypracování diplomové práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Příprava podkladů a materiálů pro diplomovou práci po formální stránce.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná aktivní spolupráce s vedoucím a konzultantem závěrečné práce. Dále se předkládá dodržování stanoveného harmonogramu pro odevzdání zpracovaných materiálů.
Doporučená literatura
 • BUI, Y. How to Write a Master's Thesis. Thousand Oaks, 2009. ISBN 978-1412957106.
 • ČSN ISO 690:2010. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Třídící znak 01 0197. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • ČSN ISO 7144:1986. Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Třídící znak 01 0161. Praha: Český normalizační institut, 1997-03-01.
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce.. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.
 • TICHÁ, M., et al. Průvodce psaním závěrečných prací (nejenom pro ekonomy). Ostrava: Institut vzdělávání SOKRATES, 2013. ISBN 978-80-86572-77-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr