Předmět: Sociální podnikání

« Zpět
Název předmětu Sociální podnikání
Kód předmětu KPE/SP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Koncept sociální ekonomiky v České republice a v Evropě. 2. Různé definice sociální ekonomiky. 3. Sociální podnikání a sociální podnik v České republice a v Evropě. 4. Principy a standardy sociálního podniku. 5. Formy sociálních podniků v České republice. 6. Nestátní neziskové organizace. 7. Komunitní sektor. 8. Role územní samosprávy v rozvoji sociálního podnikání. 9. Budoucnost sociálního podnikání v České republice. 10. Financování činnosti a daňové aspekty sociálního podniku. 11. Řízení sociálního podniku. 12. Zaměstnanci sociálních podniků.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zkoušku - 22 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy, na kterých je sociální ekonomika v praxi budována a realizována, a to nejenom v České republice, ale i v Evropské unii. Předmět absolventům umožní zorientovat se v problematice jednotlivých forem sociálních podniků, s odlišnostmi zakládání podniků na bázi sociální ekonomiky, s financováním sociálních podniků a s nakládáním se ziskem, který byl těmito podniky vytvořen.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získání znalostí z problematiky sociálního podnikání, zapojení se v praxi do NNO a podnikatelských subjektů zaměřených na sociální podnikání.
Předpoklady
Nejsou stanoveny

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

- 50% účast na setkáních v kombinované formě studia a 85% účast na seminářích v prezenčí formě studia. - Seminární práce v minimálním rozsahu 10 stran. Formální úprava musí odpovídat směrnici pro zpracování závěrečné práce. - Závěrečný test musí být splněn minimálně na 66 %.
Doporučená literatura
 • DOHNALOVÁ, M., L. DEVEROVÁ, K. LEGNEROVÁ a T. POSPÍŠILOVÁ. Lidské zdroje v sociálních podnicích.. Praha, 2015. ISBN 978-80-5572-060-9.
 • Kolektiv autorů. Sociální podnikání - Teorie pro praxi. Brno, 2014. ISBN 978-80-260-7215-7.
 • KORIMOVÁ, G. a J. ŚTRANGFELDOVÁ. Ekonomika sociálnych služeb. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0741-9.
 • KORIMOVÁ, G. Sociálna ekonomika a podnikanie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0695-5.
 • KUVÍKOVÁ, H., J. STEJSKAL a M. SVIDROŇOVÁ. Neziskové organizácie - teoretické a ekonomické súvislosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0709-9.
 • MACHOTKA, K. a P. HERYNKOVÁ. Rámcová uživatelská metodika - Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik.. 2019. ISBN 978-80-270-8134-9.
 • SYROVÁTKOVÁ, J. Sociální podnikání - Šance pro 3. tisíciletí. TUL. Liberec, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr