Předmět: Start-up - podnikání a podnikavost

« Zpět
Název předmětu Start-up - podnikání a podnikavost
Kód předmětu KPE/SUP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
 • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
 • Semerádová Tereza, Mgr. Ph.D.
 • Linhart Ondřej, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Jak pracovat s nápadem (idea - model podnikání - podnikatelský plán). Jak řešit problém projektovou formou, jak projekt nastavit. 2. Jak založit svou firmu versus co obnáší role zaměstnance. 3. Jak postavit tým, jak ho řídit. Jak se stát hodnotnou součástí týmu, jaká je role člena týmu. 4. Jak vést obchodní jednání, jak jednat s cizincem. 5. Jak prezentovat sebe a svůj podnikatelský záměr. Semináře (témata): 1. Tvorba týmů. Belbinův test týmových rolí. Teambuildingové aktivity. 2. Seznámení se s konceptem Business Canvas. 3. Definice cílového zákazníka (SWOT analýza, Porterův model pěti sil, PESTLE) 4. Marketingová strategie a distribuční kanály. 5. Plánování zdrojového zajištění podnikatelského záměru (outsourcing služeb, lidské zdroje, materiál, atd.) 6. Nákladová analýza projektu, odhad finančního zajištění projektu. 7. Návrh a realizace identity firmy. 8. Formulace předběžného harmonogramu implementace projektu. 9. Seznámení se se strukturou business plánu a jeho následná realizace. 10. Finalizace business plánu a příprava prezentace pro tzv. startup pitch (krátká obhajoba před investory).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými znalostmi a kompetencemi pro úspěšné zvládnutí přechodu absolventů do podnikové praxe. Předmět poskytuje základní povědomí o podnikatelské činnosti, upevňuje dovednosti samostatného řešení úkolů a problémů, vede k využívání projektového způsobu řešení a zpracování aktivit. Nápad je rozvinut do jednoduchého modelu podnikání, je sestaven adekvátní tým, stanovena identita firmy, cílový zákazník a distribuční kanály. Je akcentována je dovednost řízení týmu a význam jednotlivých rolí v týmu, dovednost vést obchodní jednání, překonávat interkulturní odlišnosti, prezentace a obhajoby vlastních myšlenek.
Předmět může být absolvován rovněž na základě úspěšné finální obhajoby start-up projektu v soutěži, kterou v tomto směru realizuje TUL pod názvem "Start-up TUL". Soutěž je zahájena registrací v březnu/dubnu, účastí na workshopech, průběžně probíhá kontrola rozvoje projektu a je ukončena obhajobou před odbornou porotou na konci kalendářního roku. Studenti si budou moci předmět zapisovat v ZS následujícího akademického roku po registraci do soutěže.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace skupinové práce

Zkouška: týmové zpracování projektu v předepsané formě a rozsahu, jeho prezentace a obhajoba, zodpovězení otázek.
Doporučená literatura
 • http://leanstack.com/.
 • https://strategyzer.com/canvas.
 • ČERVENÝ, R. Business plán: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-511-4.
 • HÁJKOVÁ, P. Colourful start-up business. 5th ed.. Holešov: Tigris, 2017. ISBN 978-80-7490-151-5.
 • OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vyd.. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2.
 • OSTERWALDER A., Y. PIGNEUR a T. CLARK. Osobní business model. Praha: Albatros Media,, 2013. ISBN 978-80-265-0075-9.
 • RIES, E. Lean startup: jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0389-7.
 • SEMERÁDOVÁ, T. a P. WEINLICH. Marketing na facebooku a instagramu.. Brno, 2019. ISBN 978-80-251-4959-1.
 • SENOR, D. a S. SINGER. Start-up nation: příběh izraelského hospodářského zázraku. 3. vyd.. Praha: Aligier, 2015. ISBN 978-80-904895-2-3.
 • SLABÁ, M. Business plán: studijní skripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých, 2013. ISBN 978-80-7468-062-5.
 • SVOBODOVÁ, I. a M. ANDERA. Jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti.. Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0407-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr