Předmět: Právní teorie a praxe 1

« Zpět
Název předmětu Právní teorie a praxe 1
Kód předmětu KPE/TP1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Teorie práva: právo - dělení, právní odvětví, právní norma - struktura, druhy, působnost, právní řád, prameny práva - druhy, ústavní pořádek, EU, vnitřní předpisy, právní síla, právní poměr - právní skutečnosti, prvky, aplikace práva - uvážení, analogie, záruky zákonnosti, právní stát - sociální stát, světové právní systémy. 2) Ústavní právo: prameny, Ústava ČR - systematika, principy, státní zřízení, dělba moci, legislativní proces, základních práva a svobody - prameny, LZPS - systematika, principy, ochrana. 3) Mezinárodní právo - dělení, prameny, principy, vztah k právu vnitrostátnímu, subjekty, obyvatelstvo, ochrana základních lidských práv - Všeobecná deklarace lidských práv, příklady kolizních a přímých norem, pravomoc a příslušnost soudů, postavení cizinců v řízení, právní pomoc, uznání a výkon cizích rozhodnutí. Evropská unie - hodnoty, cíle, zásady a pravomoci, orgány a jejich pravomoci, primární a sekundární právo, přímý a nepřímý účinek, nadřazenost práva EU, řízení o předběžné otázce, jednotný vnitřní trh, prostor svobody, bezpečnosti a práva, Listina základních práv EU. 4) Soukromé právo: právní skutečnosti. Osoby: fyzické osoby, právnické osoby, zastoupení - opatrovnictví, opatrovnická rada. 5) Absolutní majetková práva: věcná práva, držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. Věcná práva k cizím věcem: právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo. Dědické právo - zřeknutí se, odmítnutí a vzdání se dědictví, pořízení pro případ smrti, dědické třídy, neopomenutelný dědic, vydědění, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele, dědického řízení. Věci: rozdělení, příklady součástí věci a jejího příslušenství. 6) Relativní majetková práva: vznik závazků, obsah závazků, spotřebitelské smlouvy, společné dluhy a pohledávky, změny závazků, zánik závazků, zajištění a utvrzení dluhů. Závazky z právních jednání. Závazky z deliktů a jiných právních důvodů - obecné předpoklady povinnosti nahradit újmu, prevenční povinnost, okolnosti vyličující povinnost nahradit újmu, způsob a rozsah náhrady újmy, bezdůvodné obohacení. 7) Občanské právo procesní: prameny, principy, druhy civilního řízení, subjekty - pravomoc a příslušnost soudů, soudní exekutor, notář, účastníci, advokát, procesní úkony - doručování, žaloba, dokazování - průběh, důkazní prostředky, rozhodnutí - formy, právní moc a vykonatelnost, náklady řízení, průběh řízení v prvním stupni, opravné prostředky - řádné a mimořádné, podmínky podání, výkon rozhodnutí a exekuce - principy, exekuční titul, způsoby exekuce, mimosoudní řešení sporů - mediace, rozhodčí řízení. Semináře: 1) Příklady dispozitivních a kogentních právních norem, příklady přechodných ustanovení právních předpisů, právní řád, rozbor prvků právního poměru, rozbor záruk zákonnosti. 2) Rozbor legislativního procesu. 3) Státní občanství, cizinci, uprchlíci a azyl. 4) Rozbor přechodných ustanovení NOZ, rozbor "technické" novely NOZ, rozbor závaznosti právních norem, rozbor základních zásad soukromého práva, příklady neplatnosti právního jednání z důvodu např. nezpůsobilosti nesvéprávné osoby právně jednat. Rozbor případů ochrany osobnosti, rozbor případů omezení svéprávnosti. 5) Rozbor způsobů nabývání a ochrany vlastnictví, zástavního práva, pořízení pro případ smrti, dědických tříd, odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele. 6) Rozbor smlouvy, obrana proti nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě, rozbor kupní smlouvy a reklamace vad, rozbor darovací smlouvy, nájem bytu, rozbor smlouvy o zápůjčce, rozbor smlouvy o úvěru, rozbor škody a nemajetkové újmy, rozbor zvláštních případů náhrady škody. 7) Rozbor žaloby - druhy, legitimace, náležitosti, forma, účinky, procesní podmínky - litispendence, res iudicata, soudní poplatky, rozbor důkazních prostředků, rozbor odvolání, rozbor zákona o zvláštních řízeních soudních, příprava nového občanského soudního řádu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Skupinová konzultace, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem předmětu Právní teorie a praxe 1 je seznámit studenty se základy teorie práva a právní vědy, občanského práva a práva ústavního, mezinárodního a práva EU. Studentům je umožněno, mimo jiné i díky případovým studiím, pochopit fungování výše uvedených právních odvětví v českém a evropském, případně mezinárodním právním řádu spolu s kontextem sociální práce a sociální politiky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na seminářích, aktivní vypracování všech zadaných úkolů, student vypracuje zadanou seminární práci a poté složí písemnou zkoušku. Ověření získaných znalostí a dovedností zkouškou. Zkouška: Písemný test Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%.
Doporučená literatura
 • ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023. Sagit, a. s. ISBN 978-80-7488-553-2.
 • DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část - 2., aktualizované a doplněné vydání. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3.
 • GERLOCH, A. Teorie práva 8. aktualizované vydání. Vydavatelství Aleš Čeněk, 2021. ISBN 9788073808389.
 • HURDÍK, J., aj. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 2. vyd.. Plzeň: Aleš Čeněk., 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
 • JANKŮ, M., et al. Nové občanské právo v kostce - Stručný úvod. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7400-516-9.
 • JANKŮ, M., et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult 7. vyd.. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2022. ISBN 978-80-7400875-7.
 • PITLÍK, V., PETR,B., KLIČKA, O. a kolektiv. Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo. Nakladatelství Leges, s. r. o., 2023. ISBN 978-80-7502-676-7.
 • ŠTENGLOVÁ, I. et al. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.. Praha: Leges s. r. o., 2023. ISBN 978-80-7502-631-6.
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. vyd.. Praha: Leges., 2017. ISBN 978-80-7502-243-1.
 • WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací - 9. aktualizované vydání. Nakladatelství Leges, s. r. o., 2018. ISBN 978-80-7502-298-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr