Předmět: Právní teorie a praxe 2

« Zpět
Název předmětu Právní teorie a praxe 2
Kód předmětu KPE/TP2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Rodinné právo (pojem, předmět, prameny). Manželství (uzavření, neplatnost a neexistence manželství, zánik. Registrované partnerství. 2) Vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí, náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, poručenství, opatrovnictví). Určení rodičovství, výživné (pojem, forma, rozsah, plnění, řízení o výživném, jednotlivé typy vyživovacích povinností). 3) Sociálně-právní ochrana dětí (pojem, orgány, další subjekty zajišťující sociálně-právní ochranu dětí; opatření sociálně-právní ochrany dětí, zařízení sociálně-právní ochrany dětí, výchovná opatření, rodičovská zodpovědnost, předběžné opatření podle § 76a o. s. ř., ústavní a ochranná výchova). 4) Základy správního práva (pojem, prameny, principy a zásady); Veřejná správa (pojem, činnost, organizace a kontrola veřejné správy, zaměstnanci veřejné správy; vnitřní správa, správa školství; policejní správa, správa vězeňství, správa zdravotnictví, správa kultury). 5) Územní samospráva (obec a kraj ? postavení, zřízení, působnost samostatná a přenesená, orgány a jejich pravomoci, obecní/krajský úřad, volby do zastupitelstev). 6) Správní právo trestní, přestupky, jiné správní delikty; správní řízení (zásady, správní orgány, účastníci, průběh, správní rozhodnutí a jejich přezkum, správní exekuce, veřejnoprávní smlouvy). 7) Věci statusové ? matrika, státní občanství. Problematika cizinců, uprchlíků a azylu. Semináře: 1) Manželské majetkové právo. 2) Vyživovací povinnost. 3) Osvojení a náhradní péče o dítě (poručnictví, opatrovnictví, pěstounství, svěření dítěte do péče jiné osoby, ústavní výchova). 4) Právní prostředí veřejné správy: správní rozhodování a kontrola veřejné správy. 5) Odpovědnost za správní delikt (charakteristika, pojem a pojmové znaky správního deliktu, členění). Veřejné disciplinární delikty. 6) Vybrané otázky správního řízení v I. stupni. 7) Vybrané otázky správního řízení o opravných prostředcích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Skupinová konzultace, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem předmětu Právní teorie a praxe 2 je seznámit studenty se základy správního a rodinného práva, včetně sociálně právní ochrany a umožnit jim pochopení fungování výše uvedených právních odvětví v českém právním řádu spolu s kontextem sociální práce a sociální politiky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma, poté vykoná písemnou zkoušku.
Doporučená literatura
  • HORÁKOVÁ, J. Základy práva pro neprávníky. Praha: Linde., 2014. ISBN 978-80-86131-99-3.
  • HROZINKOVÁ, E. Správní právo hmotné: Obecná část.. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-092-5.
  • JURNÍKOVA, J. Správní právo: zvláštní část: studijní text pro bakaláře.. Brno: MU., 2013. ISBN 978-80-2106-27-2.
  • NOVOTNÝ, P., IVIČIČOVÁ, J., SYRŮČKOVÁ, I., VONDRÁČKOVÁ, P.. Nový občanský zákoník: rodinné právo. 2., aktualiz.vyd.. Praha: Grada., 2017. ISBN 978-80-271-0431-4.
  • NOVOTNÝ, P. Nový občanský zákoník. Rodinné právo.. Praha: Grada., 2014. ISBN 978-80-247-5167-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr