Předmět: Právní teorie a praxe 3

« Zpět
Název předmětu Právní teorie a praxe 3
Kód předmětu KPE/TP3
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Sociální zabezpečení a sociální služby (pojem, právní úprava, organizace, sociální pojištění, sociální péče, sociální služby, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální zabezpečení v EU...). Pomoc v hmotné nouzi (pojem, právní úprava, organizace, řízení o dávkách, dávky; životní a existenční minimum). 2) Státní sociální podpora (pojem, právní úprava, organizace státní sociální podpory, řízení o dávkách, druhy dávek, oprávněné osoby). Důchodové pojištění a nemocenské pojištění (pojem, právní úprava, organizace, pojištěnci, druhy důchodů, podmínky nároku na jednotlivé důchody, čekací doba, podpůrčí doba; pojistné na sociální zabezpečení; penzijní připojištění, dávky z nemocenského pojištění, ochranná lhůta...). 3) Zdravotní pojištění (pojem, právní úprava, organizace, pojištěnci, podmínky poskytování péče a její úhrady, zdravotní pojišťovny, pojistné na veřejné zdravotní pojištění). 4) Základní pojmy pracovního práva (pojem, prameny, předmět, funkce, postavení v právním systému, vztah k ostatním právním odvětvím, zásady pracovněprávních vztahů...). Právní skutečnosti, události a úkony v pracovním právu (pojem, náležitosti, vady právních úkonů - neplatnost, přechod práv, zánik práv, lhůty...). 5) Pracovněprávní vztah (pojem; druhy; účastníci; obsah; prvky; vznik, zánik a změna pracovněprávního vztahu...). Pracovní poměr (pojem, subjekty, objekt, obsah, druhy, vznik, změna, zánik, ukončení, pracovní smlouva, zkušební doba, pracovní kázeň a pracovní řád, dovolená, odměňování za práci, překážky v práci, BOZP, péče o zaměstnance...). Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). 6) Kolektivní pracovní právo (pojem, subjekty, odbory, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, stávka...). 7) Zaměstnanost (pojem, zákonná úprava, státní politika zaměstnanosti, subjekty, podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikaci, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání OZP, kontrolní činnost...). Náhrada škody (pojem, obsah, formy, druhy, odpovědnost zaměstnance, odpovědnost zaměstnavatele...). Semináře: 1) Předmět pracovního práva, jeho prameny a postavení v systému práva. 2) Vznik pracovního poměru. 3) Skončení pracovního poměru. 4) Odpovědnost a náhrada škody v pracovním právu. 5) Pracovněprávní spory - případové studie. 6) Ústavněprávní aspekty ochrany sociálních práv, judikatura ÚS. 7) Základní zásady sociálního zabezpečení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Skupinová konzultace, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s hlavními pojmy a problémovými oblastmi práva sociálního zabezpečení a pracovního práva, bude jim představeno fungování výše uvedených právních odvětví v českém právním řádu spolu v kontextu sociální práce a sociální politiky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma, poté vykoná písemnou zkoušku. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%
Doporučená literatura
  • ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023. Sagit, a. s, 2022. ISBN 978-80-7488-561-7.
  • HORÁKOVÁ, J. Základy práva pro neprávníky. Praha: Linde., 2014. ISBN 978-80-86131-99-3.
  • HŮRKA, P. et al. Pracovní právo v bodech s příklady - 6. vydání. Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7552-637-3.
  • HŮRKA, P. et al. Pracovní právo, 4.vydání. Vydavatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2023. ISBN 978-80-7380-915-7.
  • Hůrka Petr. et al. Právo sociálního zabezpečení. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2023. ISBN 978-80-7380-912-6.
  • JANKŮ, M., et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult 7. vyd.. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2022. ISBN 978-807400-875-7.
  • Koldínská K., Tröster P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7. podstatně přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.
  • Štangová, V.; Lang, R., et al. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady, 2. vyd.. 2021. ISBN 9788073808563.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr