Předmět: Právní teorie a praxe 4

« Zpět
Název předmětu Právní teorie a praxe 4
Kód předmětu KPE/TP4
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Trestní právo: účel, funkce, základních zásady, prameny. Trestní odpovědnost: trestný čin, okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stádia, zánik trestní odpovědnosti. 2) Tresty: účel, systematika, druhy, ukládání, zánik trestu, zahlazení odsouzení. Ochranná opatření: účel, systematika, druhy, ukládání. 3) Trestní řízení: účel, prameny, základních zásady. Subjekty trestního řízení: pravomoc a příslušnost soudů, státní zástupce, policejní orgán, pachatel ? právo na obhajobu, obhájce ? nutná obhajoba, poškozený ? náhrada újmy, oběť trestného činu, zúčastněná osoba, probační úředník ? mediace a probace, náplň práce. 4) Procesní úkony ? protokolování, podání, doručování, nahlížení do spisů. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení. Dokazování. Stádia trestního řízení: přípravné řízení ? formy, průběh, hlavní líčení, opravné řízení, vykonávací řízení. 5) Rozhodnutí a opravné prostředky ? forma a náležitosti, právní moc a vykonatelnost, podmínky podání opravných prostředků, oprávněné osoby. Náklady trestního řízení. 6) Soudnictví ve věcech mládeže - základní zásady, podmínky trestní odpovědnosti, sankce a jejich ukládání, řízení v trestních věcech mladistvých. 7) Justiční a policejní spolupráce v EU ? prameny, vzájemné uznávání rozhodnutí, vzájemná pomoc, výměna informací z rejstříku trestů, evropský zatýkací rozkaz, Europol, Eurojust. Semináře: 1) Rozbor základních zásad trestního práva, rozbor působnosti trestních zákonů, rozbor skutkové podstaty, rozbor okolností vylučujících protiprávnost. 2) Rozbor podmínek ukládání a výkonu alternativních trestů, rozbor ochranných opatření. 3) Rozbor některých skutkových podstat ? např. ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, porušování domovní svobody, pohlavní zneužívání, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, ohrožování výchovy dítěte, podání alkoholu dítěti, krádež, podvod, lichva, ohrožení pod vlivem návykové látky, drogové trestné činy, násilí proti úřední osobě, zneužití pravomoci úřední osoby, úplatkářské trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněné zaměstnávání cizinců, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, padělání a pozměnění veřejné listiny, nebezpečné pronásledování, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu. 4) Rozbor základních zásad trestního řízení, rozbor práv poškozeného a oběti trestného činu, rozbor pracovní náplně probačního úředníka. 5) Rozbor zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, rozbor důkazních prostředků. 6) Rozbor výkonu trestů a ochranných opatření. Rozbor opravných prostředků. 7) Rozbor základních zásad soudnictví ve věcech mládeže, rozbor řízení v trestních věcech mladistvých.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Skupinová konzultace, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s hlavními pojmy trestního práva, budou jim osvětleny základy trestního řízení, trestných činů, trestů atd. Bude jim představeno fungování výše uvedeného právního odvětví v českém právním řádu spolu v kontextu sociální práce a sociální politiky, včetně umožnění praktické diskuze a řešení konkrétních případů z praxe v rámci seminářů.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na seminářích, aktivní vypracování všech zadaných úkolů. Ověření získaných znalostí a dovedností zkouškou.
Doporučená literatura
  • FENYK, J. a SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 2.vyd.. Praha: Wolters Kluwer., 2018. ISBN 978-80-7552-965-7.
  • HULMÁKOVÁ, J. Trestání delikventní mládeže.. Praha: C. H. Beck., 2013. ISBN 978-80-7400-450-6.
  • CHMELÍK, J. Rukověť trestního práva: učební pomůcka ke studiu trestního práva. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-884-0.
  • JELÍNEK, J. aj. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2016. ISBN 978-80-7502-120-5.
  • JELÍNEK, J., aj. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou.. 2014.
  • ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J., aj. Trestní právo procesní. 4. vyd.. Praha: C. H. Beck., 2013. ISBN 978-80-7400-496-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr