Předmět: Introduction to Management

« Zpět
Název předmětu Introduction to Management
Kód předmětu KPE/UM-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Definice manažerské práce. Základy manažerského myšlení a praxe, pohled na historický vývoj managementu. 2. Manažer - osobnost, kompetence, interpersonální role, aspekty manažerské práce. 3. Organizační prostředí, dimenze organizace a její utváření. 4. Strategické plánování. Plánování v akci, mise, vize, cíle. 5. Manažerské rozhodování, postupy, metody nástroje. 6. Organizování, organizační formy. Nové trendy v organizačních strukturách. 7. Řízení lidských zdrojů z pohledu manažera. 8. Komunikace, průběh procesu komunikace, komunikační bariéry, asertivita. 9. Motivace - základní motivační teorie, stimulace, využití přístupů v řízení firmy. 10. Vedení, koučování, delegování. 11. Řízení kvality. Základní prvky kontroly. 12. Informační systémy pro management (MIS). 13. Řešení problémů a rizika a krize v řízení. Základy krizového řízení. 14. Nové trendy v řízení organizací. Semináře: Semináře navazují na přednášky a prakticky procvičují daná témata. Studenti prezentují a obhajují zadané semestrální projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 15 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat procesy probíhající v organizacích z pohledu základních manažerských činností. Vytvořit u studentů základy pro porozumění využívání funkčních, lidských, finančních a hmotných zdrojů v organizacích. Probrat se studenty ty vlastnosti jednotlivců, které jsou relevantní pro aktivitu vedoucích pracovníků v organizaci a v týmech. Seznámit studenty s charakteristikami skupin důležitých pro organizaci a práci manažera. Položit základy teorie organizace. Seznámit studenty s technikami a procedurami používanými personálními manažery v moderních organizacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Znalosti poslouží jednak k dalšímu studiu na TUL a jednak v praxi po absolvování studia.
Předpoklady
Prerekvizita: Nauka o podniku

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: zpracování semestrální práce a zisk minimálního požadovaného počtu bodů ze cvičení. Zkouška: Písemný zkouškový test. Celkové hodnocení je dáno součtem bodů ze cvičení a písemné zkoušky.
Doporučená literatura
 • GRUBER, D. Time management: prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina. 4. vyd. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-480-6.
 • JAROŠOVÁ, E., D. PAUKNEROVÁ a H. LORENCOVÁ. Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-479-0.
 • JAY, R. a R. TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 9788024712796.
 • MARQUES, J. and S. DHIMAN. Leadership Today. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-31034-3.
 • PILAŘOVÁ, I. Leadership and management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-2475-721-6.
 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.
 • ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. Úvod do managementu I. 3. akt. vyd.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-367-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr