Předmět: Úvod do managementu

« Zpět
Název předmětu Úvod do managementu
Kód předmětu KPE/UM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
 • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
 • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
 • Linhart Ondřej, Ing.
 • Kašparová Petra, Ing.
 • Michalová Tereza, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Definice manažerské práce. Základy manažerského myšlení a praxe, pohled na historický vývoj managementu. 2. Manažer - osobnost, kompetence, interpersonální role, aspekty manažerské práce. 3. Organizační prostředí, dimenze organizace a její utváření. 4. Strategické plánování. Plánování v akci, mise, vize, cíle. 5. Manažerské rozhodování, postupy, metody nástroje. 6. Organizování, organizační formy. Nové trendy v organizačních strukturách. 7. Řízení lidských zdrojů z pohledu manažera. 8. Komunikace, průběh procesu komunikace, komunikační bariéry, asertivita. 9. Motivace - základní motivační teorie, stimulace, využití přístupů v řízení firmy. 10. Vedení, koučování, delegování. 11. Řízení kvality. Základní prvky kontroly. 12. Informační systémy pro management (MIS). 13. Řešení problémů a rizika a krize v řízení. Základy krizového řízení. 14. Nové trendy v řízení organizací. Semináře: Semináře navazují na přednášky a prakticky procvičují daná témata. Studenti prezentují a obhajují zadané semestrální projekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 15 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat procesy probíhající v organizacích z pohledu základních manažerských činností. Vytvořit u studentů základy pro porozumění využívání funkčních, lidských, finančních a hmotných zdrojů v organizacích. Probrat se studenty ty vlastnosti jednotlivců, které jsou relevantní pro aktivitu vedoucích pracovníků v organizaci a v týmech. Seznámit studenty s charakteristikami skupin důležitých pro organizaci a práci manažera. Položit základy teorie organizace. Seznámit studenty s technikami a procedurami používanými personálními manažery v moderních organizacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Znalosti poslouží jednak k dalšímu studiu na TUL a jednak v praxi po absolvování studia.
Předpoklady
Prerekvizita: Nauka o podniku

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: zpracování semestrálního projektu na vybrané téma a ziskání minimálního požadovaného počtu bodů ze cvičení. Zkouška: Písemný zkouškový test. Celkové hodnocení je dáno součtem bodů ze cvičení a písemné zkoušky.
Doporučená literatura
 • GRUBER, D. Time management: prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina. 4. vyd. Praha: Management Press, 2017. ISBN 978-80-7261-480-6.
 • JAROŠOVÁ, E., D. PAUKNEROVÁ a H. LORENCOVÁ. Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-479-0.
 • JAY, R. a R. TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 9788024712796.
 • MARQUES, J. and S. DHIMAN. Leadership Today. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-31034-3.
 • PILAŘOVÁ, I. Leadership and management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-2475-721-6.
 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.
 • ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. Úvod do managementu I. 3. akt. vyd.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-367-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr