Předmět: Základy práva I

« Zpět
Název předmětu Základy práva I
Kód předmětu KPE/ZAP1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky každoročně
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Teorie práva - právo, právní norma, prameny práva. 2. Ústavní právo - ústavní právo, Ústava ČR. - základní práva a svobody. 3. Evropská unie. 4. Občanské právo - rekodifikace soukromého práva, přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. - soukromé právo: pojem, závaznost právních norem, základní zásady, právní skutečnosti. - osoby: pojem, fyzické osoby, právnické osoby, spotřebitel, podnikatel, zastoupení. - věci: pojem, rozdělení, součást věci, příslušenství, cenný papír. - absolutní majetková práva: pojem, věcná práva, držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. - věcná práva k cizím věcem: pojem, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo. - relativní majetková práva: pojem, vznik závazků, smlouva, obsah závazků, spotřebitelské smlouvy, společné dluhy a pohledávky, změny závazků, zánik závazků, zajištění a utvrzení dluhů. - závazky z právních jednání. - závazky z deliktů a jiných právních důvodů. - právní úprava občanskoprávních a obchodních závazků před účinností nového občanského zákoníku.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 48 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je budování právního vědomí studentů na základě znalostí právních pojmů, které jsou potřebné k pochopení práva, jeho účelu, vývoje a zejména k jeho správné aplikaci v praxi. Student se bude umět orientovat v českém právním řádu a pracovat s právními normami.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v předmětu Základy práva II, Aktuální právní problematika, v praxi, v bakalářské práci, v diplomové práci.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška: Písemný test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně 60%. Kombinované studium: Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Účast na soustředěních 50%. V případe, že student tuto povinnost nesplní, vyžádá si od přednášejícího téma seminární práce (nebude-li se účastnit vůbec, pak bude vypracovávat seminární práce dvě). Práce bude v rozsahu 5 stran čistého textu A4 a bude splňovat všechny náležitosti, které uvedený typ práce vyžaduje. O pracech bude poté provedena rozprava a bude vyhodnocená. Práci /práce/ odevzdá student nejpozději měsíc před skončením příslušného semestru.
Doporučená literatura
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava.
 • zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
 • JANKŮ, M., et al. Nové občanské právo v kostce - stručný úvod. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-516-9.
 • JANKŮ, M., et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult 7. vyd.. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-875-7.
 • JANKŮ, M. Vybrané kapitoly z práva EU. Ostrava: Key publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-049-1.
 • SPIRIT, M. Úvod do studia práva. Praha : Grada Publishing, 2014, 2014. ISBN 978-80-247-5280-8.
 • SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. Praha : C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-752-1.
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy 7. vydání. Praha : Leges, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-7502-243-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr