Předmět: Základy práva II

« Zpět
Název předmětu Základy práva II
Kód předmětu KPE/ZAP2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Obchodní korporace - přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích. - pojem, založení, vklad, základní kapitál, podíl, orgány, zrušení a zánik. - jednotlivé právní formy obchodních společností a družstvo. 2. Pracovní právo - pracovní právo: pojem, prameny, pracovněprávní vztahy, základní zásady, subjekty. - pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. - pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci, dovolená. - odměňování zaměstnanců, náhrada výdajů, péče o zaměstnance. - odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 3. Občanské právo procesní - občanské právo procesní: pojem, prameny, subjekty civilního řízení. - druhy civilního řízení, dokazování. - rozhodnutí a opravné prostředky, náklady řízení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 48 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je budování právního vědomí studentů na základě znalosti právních pojmů, potřebných pro pochopení práva, jeho účelu, vývoje a zejména k jeho správné aplikaci v praxi. Student se bude umět orientovat v českém právním řádu, pracovat s právními prameny v oblasti obchodního práva, pracovního práva a občanského práva procesního.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v předmětu Aktuální právní problematika, v praxi, v bakalářské práci, v diplomové práci.
Předpoklady
Prerekvizita: Základy práva I

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Prezenční studium: Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Kombinované studium: Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%. Student má povinnou účast na soustředěních 50%. V případě, že uvednou povinnost student nesplní, vyžádá si od přednášejícího zadání seminární práce. Student zpracuje jednu seminární práci v rozsahu 5 stran A4. Téma práce bude určeno individuálně po konzultaci se studentem z obsahu předmětu s přihlédnutím k jeho praxi. Práci student odevzdá v průběhu semestru. Poté proběhne rozprava nad prací a její závěrečné hodnocení. Bez splněné povinnosti se student nemůže zapisovat a účastnit zkoušky.
Doporučená literatura
 • Občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb., v úplném znění.
 • Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., v úplném znění.
 • BĚLINA, M., et al. Pracovní právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-283-0.
 • CZUDEK, Damian. Základy obchodního práva pro ekonomy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3171-8.
 • DĚDIČ, J., M. TOMSA a I. ŠTENGLOVÁ. Základy obchodního práva. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-052-9.
 • JANEČKOVÁ, E., HORÁLEK, V. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-870-3.
 • JANKŮ, M., et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-875-7.
 • PALDURA, L. Slovník právních pojmů. Praha : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-660-0.
 • RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář,. Praha : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-447-0.
 • SOUŠKOVÁ, M., SPIRIT, M. Pracovní právo pro ekonomy. Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2014. ISBN 978-80-245-2067-4.
 • SPIRIT, M. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-551-7.
 • ŠTENGLOVÁ, M., I. HAVEL, B. CILEČEK, F. KUHN a P. ŠUK. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-480-3.
 • ŠVARC, Z. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-504-3.
 • WINTEROVÁ, A., et al. Civilní právo procesní. Část první. Řízení nalézací. 7. vyd. Praha: Linde, 2014. ISBN 978-80-7201-940-3.
 • ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kolektiv. Civilní právo procesní. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013. ISBN 9788073804374.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr