Předmět: Základy práva pro mezinárodní ekonomické vztahy

« Zpět
Název předmětu Základy práva pro mezinárodní ekonomické vztahy
Kód předmětu KPE/ZAP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Teorie práva: právo, právní norma, prameny práva. 2. Ústavní právo, Ústava ČR, základní práva a svobody. 3. Evropská unie 4. Občanské právo: rekodifikace soukromého práva, přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. 5. Soukromé právo: pojem, základní zásady, závaznost právních norem, právní skutečnosti. 6. Subjekty NOZ: pojem, fyzické osoby, právnické osoby, spotřebitel, podnikatel, zastoupení. 7. Věci: pojem, rozdělení, součást věci, příslušenství věci, cenný papír. 8. Absolutní majetková práva: pojem, věcná práva, držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. 9. Věcná práva k cizím věcem: pojem, zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena, právo stavby. 10. Relativní majetková práva: pojem, vznik závazků, obsah závazků, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhů, společné dluhy a pohledávky, smlouva, spotřebitelské smlouvy, závazky z právních jednání, závazky z deliktů a jiných právních důvodů. 11. Základní pojmy obchodního práva: podnikání, podnikatel, obchodní korporace.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybudování právního vědomí studenta na základě znalosti právních pojmů, které jsou signifikantní pro pochopení práva. Student bude po úspěšném absolvování předmětu rozumět základním právním pojmům a institutům. Bude schopen interpretovat právní přepisy, analyzovat právní řád a využít obecnou právní terminologii pro práci s právními texty.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška: Písemný test Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%.
Doporučená literatura
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava.
 • ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod. Sagit, a. s, 2021. ISBN 978-80-7488-475-.
 • ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023. Sagit, a. s. ISBN 978-80-7488-553-2.
 • GERLOCH, A. Teorie práva 8. aktualizované vydání. Vydavatelství Aleš Čeněk, 2021. ISBN 9788073808389.
 • JANKŮ, M., et al. Nové občanské právo v kostce - stručný úvod. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. ISBN 978-807400-516-9.
 • JANKŮ, M., et al. Vybrané kapitoly soukromého práva. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2018. ISBN 978-80-7400-699-9.
 • JANKŮ, M., et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult 7. vyd.. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400875-7.
 • JANKŮ, M. Vybrané kapitoly z práva EU. Ostrava: Key publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-049-1.
 • ŠTENGLOVÁ, I. et al. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.. Praha : Leges, s. r. o., 2023. ISBN 978-80-7502-631-6.
 • ŠTENGLOVÁ, I. et al. Základy obchodního práva 2. aktualizované a rozšířené vydání. Leges s. r. o., Praha, 2019. ISBN 978-80-7502-314-8.
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy 7. vyd.. Praha : Leges, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-7502-243-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr