Předmět: Základy práva pro mezinárodní ekonomické vztahy

« Zpět
Název předmětu Základy práva pro mezinárodní ekonomické vztahy
Kód předmětu KPE/ZAP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Teorie práva: právo, právní norma, prameny práva. 2. Ústavní právo, Ústava ČR, základní práva a svobody. 3. Evropská unie 4. Občanské právo: rekodifikace soukromého práva, přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. 5. Soukromé právo: pojem, základní zásady, závaznost právních norem, právní skutečnosti. 6. Subjekty NOZ: pojem, fyzické osoby, právnické osoby, spotřebitel, podnikatel, zastoupení. 7. Věci: pojem, rozdělení, součást věci, příslušenství věci, cenný papír. 8. Absolutní majetková práva: pojem, věcná práva, držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. 9. Věcná práva k cizím věcem: pojem, zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena, právo stavby. 10. Relativní majetková práva: pojem, vznik závazků, obsah závazků, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhů, společné dluhy a pohledávky, smlouva, spotřebitelské smlouvy, závazky z právních jednání, závazky z deliktů a jiných právních důvodů. 11. Základní pojmy obchodního práva: podnikání, podnikatel, obchodní korporace.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybudování právního vědomí studenta na základě znalosti právních pojmů, které jsou signifikantní pro pochopení práva. Student bude po úspěšném absolvování předmětu rozumět základním právním pojmům a institutům. Bude schopen interpretovat právní přepisy, analyzovat právní řád a využít obecnou právní terminologii pro práci s právními texty.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška: Písemný test Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%.
Doporučená literatura
 • Časopis pro právní vědu a praxi.
 • Právní fórum.
 • Právní rádce.
 • Ústava ČR.
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava.
 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
 • JANKŮ, M., et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-611-1.
 • JANKŮ, M. Vybrané kapitoly z práva EU. Ostrava: Key publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-049-1.
 • SPIRIT, M. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva, 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-551-7.
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-60-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr